Autor: Grzegorz Mazurek

Adwokat i radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych oraz prawie karnym i gospodarczym, były wiceprezes KIO, wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych

W praktyce udzielania zamówień publicznych istotne stało się uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. Jest to związane z odrębnie uregulowaną podstawą prawną uzupełnienia – w stosunku do podmiotowych środków dowodowych.

Czytaj więcej

Gdy wykonawca oferuje cenę ujemną

Zamawiający, prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – np. w przypadku zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, roboty rozbiórkowe, usługi bankowe – mogą spotykać się z próbą oferowania przez wykonawców cen ujemnych.

Czytaj więcej

Gdy wykonawca oferuje cenę zero złotych

W niektórych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dochodzi do sytuacji polegających na oferowaniu cen symbolicznych. Na przykład dotyczy to zamówień na bilety lotnicze, gdy wykonawcy składają ceny prowizji symbolicznie, np. 0,01 zł (1 grosz). Zdarza się również, że w ofertach znajdują się ceny 0,00 zł.

Czytaj więcej

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu – dwuetapowa procedura badania

W trakcie badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą pojawić się wątpliwości, czy i kiedy (z jaką datą) powinny być potwierdzone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności kredytowej wykonawcy lub dysponowania przez niego środkami finansowymi.

Czytaj więcej

Cena ryczałtowa – konsekwencje na etapie oceny ofert (2)

Cena ryczałtowa – jak wspomnieliśmy już w poprzednim numerze „Monitora Zamówień Publicznych” – polega na umówieniu się z góry na wynagrodzenie za wykonanie pełnego zakresu zamówienia w jednej kwocie absolutnej, tj. jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. omawiamy przykłady odrzucenia oferty oraz kwestię rażąco niskiej ceny.

Czytaj więcej

Cena ryczałtowa – konsekwencje na etapie oceny ofert (1)

Cena ryczałtowa polega na umówieniu się z góry na wynagrodzenie za wykonanie pełnego zakresu zamówienia w kwocie absolutnej – jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej.

Czytaj więcej

Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia (2)

W poprzedniej części artykułu na temat zmowy przetargowej zaprezentowano podstawy prawne tej instytucji i przykłady dotyczące braku stwierdzenia zmowy przetargowej. W niniejszej części zostaną omówione kwestie dowodowe – obniżonego standardu dowodowego czy zastosowania domniemań faktycznych – sytuacje, w których stwierdzono zmowy przetargowe, a także instytucje takie jak samooczyszczenie.

Czytaj więcej

Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia

Jedną z najważniejszych zasad zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja między wykonawcami. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

Czytaj więcej

Czyny nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie

Zwalczanie działań sprzecznych z regułami uczciwej konkurencji w zamówieniach pub- licznych i zapobieganie takim działaniom przejawia się w regulacjach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz odrzucenia oferty.

Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne w praktyce i orzecznictwie

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzono zasady dotyczące waloryzacji umów. Jedną z regulacji ustawowych są klauzule waloryzacyjne – dotyczące podniesienia wartości świadczenia na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Czytaj więcej

Zmieniające się ceny w 2022 roku a szacowanie wartości zamówienia

Systematycznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na jego prowadzenie. Ciągłe wahania cen materiałów i zwiększające się koszty pracy powodują, że oszacowanie wartości zamówienia w taki sposób, aby odpowiadało ono cenom w dłuższym okresie, może okazać się niezwykle trudne, szczególnie w wypadku zamówień na roboty budowlane.

Czytaj więcej

Sankcyjne podstawy wykluczenia – praktyka i wytyczne

Nowe samoistne podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczą zarówno rozporządzenia Rady Unii Europejskiej, jak i ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Czytaj więcej