Dołącz do czytelników
Brak wyników

Opinia UZP

3 listopada 2021

NR 197 (Listopad 2021)

Obowiązek współpracowników s.c.

0 165

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenia (art. 117 ust. 4 Pzp), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Spełnianie warunków

Oświadczenie służy ustaleniu przez zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach, w których przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez zamawiającego zdolności lub uprawnienia.
 

POLECAMY

Ważne

Z treści art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wynika, iż wykonawcy działający wspólnie mogą wykazać spełnianie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z nich ma te uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których wykonania uprawnienia te są wymagane.


W odniesieniu natomiast do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane lub usługi.

Działalność w formie spółki cywilnej

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

W świetle art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, 2320), spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy zatem w stosunkach gospodarczych nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.,poz. 162). W świetle art. 4 ust. 2 ww. ustawy przedsiębiorcami są natomiast ws...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy