Obowiązek zmiany umowy

Zdaniem eksperta

System zamówień publicznych opiera się na zasadzie, że istotne zmiany zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do wielu umów zmiana jest jednak nie tylko dozwolona, ale także nakazana przez ustawodawcę.

Konieczność modyfikacji umowy determinują zmiany: 

  • stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
  • zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu albo wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne,
  • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

Podstawę prawną zmiany umowy stanowi art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp. Wskazany wcześniej obowiązek, nałożony na zamawiającego, aby wprowadzić zasady zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo zamówień publicznych, należy odróżnić od zobowiązania zamawiającego do zawarcia w umowie regulacji zawierających postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 439 ustawy Pzp. 

POLECAMY

Podstawowa różnica polega na tym, że choć oba przepisy formułują wobec zamawiającego nakaz określenia w umowach zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, to jednak inaczej został ustanowiony krąg umów, których dotyczy dyspozycja art. 436 pkt 4 ustawy Pzp (umowy zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy), a inaczej – krąg umów, których dotyczy dyspozycja art. 439 ustawy Pzp (umowy zawierane na okres dłuższy niż sześć miesięcy). 

W odniesieniu do nakazów sformułowanych w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 ustawy Pzp obowiązek wprowadzenia do umowy zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy ustawodawca wiąże z innymi faktami. Zasady zmiany wynagrodzenia, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, prawodawca łączy z zaistnieniem określonego stanu prawnego wywołanego przez szeroko pojętą działalność ustawodawczą, np. zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy