Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

5 listopada 2020

NR 187 (Listopad 2020)

Ocena ofert

20

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. dokonuje podziału dokumentów, oświadczeń, które będą stanowiły podstawę do analizy i oceny ofert poprzez wprowadzenie definicji tzw. podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe to w świetle nowego Pzp środki służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 7 pkt 17 nowego Pzp). To również środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, w tym środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych robót, usług z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

POLECAMY

Ważne

Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe stanowią podstawę przeprowadzanej przez zamawiających, w toku postępowania o zamówienie publiczne, oceny kwalifikacji podmiotowych wykonawców oraz podstawę analizy i oceny ofert w zakresie zgodności oferowanych robót budowlanych, usług czy dostaw z wymaganiami zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia. 


Powyższe środki dowodowe stanowią zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców podstawowe narzędzia wykorzystywane w procesie prowadzącym odpowiednio do udzielania i uzyskania zamówienia publicznego.

Kwalifikacja wykonawców – ocena ofert

Zgodnie z regułami wynikającymi z art. 124 nowego Pzp, w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, zamawiający jest zobligowany do żądania od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zaś w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych przedkładanych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający jest uprawniony (nie jest zobowiązany) do żądania ich złożenia przez wykonawców. 

Powyższa regulacja wprowadza odmienne obowiązki i uprawnienia po stronie zamawiających w porównaniu do regulacji obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2021 r. Do chwili wejścia w życie nowego Pzp w postępowaniach, których wartość odpowiada lub przewyższa wartość progów unijnych, zamawiający zobligowani są do wzywania wykonawców w zakresie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku postępowań, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, zamawiający dysponują uprawnieniem – nie obowiązkiem – żądania dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.). 

Ważne

Na gruncie nowego Pzp każdy wykonawca, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą, składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 


Przedmiotowe oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 1–3 nowego Pzp). 

Powyższy obowiązek dotyczący składania dowodów tymczasowych, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu i ustalonych przez zamawiającego kryteriów selekcji, znajduje zastosowanie do każdego z wykonawców wspólnie składających ofertę czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 126 ust. 4 nowego Pzp), jak również w odniesieniu do podmiotów trzecich na zasobach których polega wykonawca uczestniczący, w postępowaniu (art. 126 ust. 5 nowego Pzp). 

Nałożony na zamawiającego nową ustawą Pzp obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych odnosi się do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Co istotne, nowe Pzp, w następstwie dotychczas obowiązujących zasad wskazuje, iż podmiotowe środki dowodowe, składane w odpowiedzi na żądanie zamawiającego, muszą być aktualne na dzień złożenia. Ustawodawca zdecydował także o kontynuacji i zachowaniu przyznanego zamawiającemu uprawnienia do żądania, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w szczególności w sytuacji, w której jest to wymagane dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania oraz w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, iż uprzednio złożone dokumenty utraciły swą aktualność (art. 126 ust. 2 i 3 nowego Pzp). 

Ważne

Mając na celu eliminację zbędnego formalizmu i szybkość postępowania – nowe Pzp stanowi, iż obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych nie materializuje się, gdy zamawiający ma możliwość zapoznania się z ich treścią za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia przewidzianego art. 125 ust. 1 nowego Pzp, tj. zakresowi oświadczenia ujętego w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (art. 127 nowego Pzp).


Zamawiający w sytuacji zaniechania złożenia oświadczenia przewidzianego art. 125 nowego Pzp stanowiącego dowód tymczasowy, zaniechania złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak również w sytuacji złożenia dokumentów wymagających poprawienia/korekty wzywa wykonawcę, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, do uzupełnienia, poprawienia dokumentów, oświad-
czeń w wyznaczonym przez niego terminie (art. 128 nowego Pzp). Dokumenty wykonawcy składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, dokonane na podstawie reguł z art. 128 nowego Pzp, muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 

Możliwość uzupełnienia, poprawienia dokumentów nie znajduje zastosowania w przypadku środków dowodowych mających na celu wykazanie spełnienia kryteriów selekcji (art. 128 ust. 3 nowego Pzp). W konsekwencji powyższego, nowe Pzp w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, wraz z praktyką wykształconą na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, przesądza o braku szans na uzupełnienie i poprawienie dowodów odnoszących się do kryteriów selekcji.

Katalog przedmiotowych środków dowodowych

Dokonując analizy zgodności oferty na realizację zamówienia publicznego w przedmiocie robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami ustalonymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, z kryteriami oceny ofert, z wymaganiami dotyczącymi realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do żądania certyfikatów wydawanych przez wyspecjalizowane jednostki lub sprawozdań z przeprowadzanych przez nie badań (art. 105 nowego Pzp).

Jednostką oceniającą zgodność – której certyfikaty czy sprawozdania z przeprowadzonych badań mogą stanowić dowód na okoliczności zgodności oferowanych robót, dostaw, usług z wymaganiami zamawiającego – jest jednostka wykonująca działania z zakresu oceny zgodności, w tym dokonująca kalibracji, testów, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13 sierpnia 2008 r., str. 30).

Zamawiają...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy