Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

5 sierpnia 2020

NR 185 (Sierpień 2020)

Ogłoszenie – specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia

0 1232

Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych – które ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. – tak jak dotychczas spoczywa na zamawiającym.

Reguluje to art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Artykuł ten określa obowiązki leżące po stronie zamawiających, stanowiące w znacznej części kontynuację aktualnych obowiązków zamawiającego, w zakresie przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (obecnej SIWZ) oraz opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności opracowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

POLECAMY

Ogłoszenie o zamówieniu 

Sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego opublikowanie, w formie i w sposób przewidziany ustawą, analogicznie jak dotychczas, stanowić będzie, także na gruncie nowego Pzp, jeden z elementarnych i podstawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym jako organizatorze postępowania o zamówienie publiczne. Sposób i miejsce zamieszczenia ogłoszenia będzie uzależnione, jak dotychczas, od wartości zamówienia. Nowe Pzp określa reguły publikacji ogłoszeń dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, tzn. dla zamówień unijnych oraz dla zamówień o wartości niższej niż progi unijne, tzn. dla zamówień krajowych.

Zamówienie klasyczne powyżej progów unijnych

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne nowe Prawo zamówień publicznych stosować będzie regulacje unijne. 
 

Ważne

Ogłoszenia o zamówieniu przekazywane będą przez zamawiających Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do przedmiotowych ogłoszeń zastosowanie będą miały standardowe formularze ogłoszeń określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). 


Nowe Pzp nie precyzuje treści ogłoszenia, zakresu zawieranych w nim informacji, a jedynie odsyła do rozporządzenia Komisji. Obowiązkiem zamawiających będzie udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia do publikacji, w tym przechowywanie dowodu dokonania przedmiotowej czynności. Procedura przekazywania ogłoszeń przez zamawiających nie uległa zmianie, ogłoszenia przekazywane będą nadal zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE. 
Nowe Pzp w przypadku ogłoszeń o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wprowadziło wymóg udostępniania ogłoszeń przez zamawiających na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dotychczas zamawiający miał obowiązek umieszczania ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Powyższe obowiązki nie wykluczają możliwości dodatkowego udostępnienia treści ogłoszenia w innych miejscach niż strona internetowa prowadzonego postępowania. Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej lub w innym miejscu musi być tożsame co do treści z ogłoszeniem publikowanym w Dzienniku Unii Europejskiej.

Udostępnienie ogłoszenia w sposób wskazany powyżej może nastąpić dopiero po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że zamawiający nie otrzyma w terminie 48 godzin potwierdzenia przez Urząd Publikacji UE faktu otrzymania ogłoszenia. Zamawiający, udostępniając treść ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub w innym miejscu, zobowiązany będzie do oznaczenia daty przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

Nowością w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nie może powodować zmiany charakteru zamówienia w porównaniu do pierwotnie określonego w dokumentach zamówienia. Konsekwencje zmiany charakteru zamówienia, poprzez zmianę ogłoszenia, uregulowano w art. 90 ust. 3 n. Pzp, który wskazuje: (…) w przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256. Przedmiotowa regulacja wprowadza wprost przesłankę unieważnienia postępowania w sytuacji opisanej ustawą, nakłada na zamawiającego obowiązek podjęcia określonej czynności.
Formularze, których stosowanie stanowi obowiązek zamawiających, odnośnie do wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej znajdują się na stronie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (https://simap.ted.europa.eu/pl/standard-forms-for-publicprocurement). 

Terminy składania ofert 

Zamawiający jako organizator postępowania zobowiązany jest do jego prowadzenia z uwzględnieniem terminów ustalonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Terminy składania ofert od stycznia 2021 r., tak jak dotychczas, będą różne w zależności od trybu udzielenia zamówienia. Zamawiający, wyznaczając terminy składania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobligowani będą do uwzględnienia złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia, które determinują również czas niezbędny do przygotowania oferty. 
 

Ważne

Zamawiający, ustalając terminy składania wniosków i ofert, związani są minimalnymi terminami oznaczonymi ustawą. W postępowaniach, w których przewidziane zostaną lub będzie wymagane przeprowadzenie wizji lokalnej i/lub zweryfikowanie dokumentacji dostępnej na miejscu u zamawiającego, terminy na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert będą musiały być wyznaczone na poziomie dłuższym niż minimalne terminy wskazane w nowym Pzp. W przypadku przetargu nieograniczonego termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 


W wyjątkowych sytuacjach, tj. gdy doszło do opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione, zamawiający może wyznaczyć termin nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ale w przypadku, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem termin nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ustawa nie przewiduje w tym trybie możliwości skrócenia terminu. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnym nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W tym trybie ustawa również nie przewiduje skrócenia terminu. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie partnerstwa innowacyjnego nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Brak jest możliwości skrócenia terminu. 

W przypadku wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający przekazuje wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji. Zamawiający po wszczęciu postępowania może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 

Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający po wszczęciu postępowania może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 

W przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowego Pzp (tzw. in-house) zamawiający po wszczęciu postępowania przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy przed udzieleniem zamówienia. Zawarcie umowy możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 14 dnia od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie. W terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne zostało określone w Dziale III nowego Pzp i dotyczy tzw. zamówień krajowych nieobjętych dyrektywą klasyczną. W sytuacji, gdy brak jest uregulowań w Dziale III nowego Pzp, należy sięgnąć do Działu II, który reguluje kwestie zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z uwzględnieniem szeregu włączeń wskazanych w art. 266 nowego Pzp. 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne ogłoszenia o zamówieniach są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z użyciem formularzy dostępnych na stronach portalu internetowego Urzędu. Zamawiający dodatkowo ma możliwość (tj. prawo, a nie obowiązek) umieszczania ogłoszeń w inny sposób oraz w innych miejscach, w tym również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamieszczenie ogłoszenia w ww. miejscach jest dopuszczalne po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający winien w szczególności wskazać swoje dane, tj. nazwę i adres oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określany jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Formularze w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych można znaleźć po zalogowaniu do systemu BZP (https://bzp.uzp.gov.pl).

W świetle nowego Pzp zamawiający nadal zobligowani będą do stosowania ustalonych, jednolitych wzorów formularzy, mających zastosowanie do wszystkich podmiotów podlegających regułom nowego Pzp.
 

Ważne

Analogicznie do postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, terminy składania ofert w zamówieniach poniżej progów unijnych będą różne w zależności od trybu, w jakim zamawiający będzie udzielał zamówienia.


W przypadku postępowania w trybie podstawowym zamawiający wyznaczy termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, jednak termin ten w przypadku dostaw i usług nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie partnerstwa innowacyjnego nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający przekazuje wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, będzie mógł przekazać informację o postępowaniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający po wszczęciu postępowania będzie mógł przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 

Opis przedmiotu zamówienia

Właściwy, precyzyjny opis przedmiotu zamówienia to podstawowy obowiązek zamawiającego, mający istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania o zamówienie publiczne oraz właściwej wyceny ofert. Nowe Pzp reguluje to w artykułach 99–103. Co do zasady ustawodawca utrzymał w regulacji obowiązującej od stycznia 2021 r. dotychczasową terminologię i instytucje odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia. Nadal zamawiający, opracowując zakres zamówienia, będą zobowiązani do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji oraz dbałości o otwarcie postępowania na szeroki krąg wykonawców. 
Ustawodawca doprecyzował w nowym Pzp m.in. reguły co do sposobu dokonywania opisu zamówienia, utrzymał zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję (również przy użyciu nazw własnych), jak też obowiązek oznakowania i uwzględnienia w opisie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Tak jak poprzednio, nowe Pzp wskazuje, iż opis przedmiotu zamówienia nie powinien utrudniać uczciwej konkurencji w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy