Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

6 kwietnia 2021

NR 191 (Kwiecień 2021)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

70

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1–2 n. Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Ponieważ ustawodawca zobowiązał ww. zamawiających do zamieszczenia planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych, konieczne było zestandaryzowanie planu. Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie, na podstawie art. 23 ust. 6 Pzp, przyznano kompetencje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2362), określono wzór planu zamieszczanego w BZP.

POLECAMY

Wymagania i informacje wstępne

Sporządzenie i zamieszczenie planu postępowań na dany rok wymaga wcześniejszego zarejestrowania się przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia1. Wynika to z generalnego odesłania do zasad zamieszczania w Biuletynie, które są określone w rozdziale 2 działu III Pzp. Zgodnie z przepisami zawartymi w wyżej wymienionym w rozdziale:

 1. Plan zamieszczany w BZP udostępniany jest na stronach portalu internetowego UZP;
 2. zamawiający zamieszcza plan postępowań, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu.

Ze względu na to, że formularz planu postępowań został udostępniony na portalu UZP, konieczne jest przejście poszczególnych kroków wymaganych przez ten system. W celu rejestracji planu postępowań należy wejść na stronę główną platformy, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl i po zalogowaniu się wybrać kafelek „Moje plany”2.

Po tej czynności możliwe jest sporządzenie i zamieszczenie planu postępowań, z tym że funkcjonalność ta dostępna jest dla użytkownika posiadającego rolę „Rejestracja planów”. Proces sporządzenia rozpoczyna działanie oznaczone jako „Rejestracja planu postępowań”. Po wybraniu roku planu postępowań z listy rozwijalnej oraz zatwierdzeniu kliknięciem przycisku „Utwórz”, system „tworzy” plan postępowań o statusie „Roboczy”. 
Potwierdzeniem tego będzie komunikat w prawym górnym rogu „Dodano nowy plan postępowań”3.

Oznaczenie indywidualizujące

Zgodnie z formularzem plan postępowań musi wskazywać rok, w którym zamawiający przewiduje przeprowadzenie wymienionych w nim postępowań. Dodatkowo musi być oznaczony wersją, przy czym pierwotna treść planu sporządzona i zamieszczona w BZP, stanowi jego wersję pierwszą. Natomiast kolejne, po dokonanych zmianach, oznaczane są kolejnymi numerami. Typowy sposób oznaczania pierwotnego planu postępowań będzie miał postać np.: Wersja nr 
 


Z kolei plan postępowań po dokonanej zmianie będzie miał kolejne, następujące po sobie oznaczenia wersji, np. pierwsza zmiana planu postępowań po jego zamieszczeniu będzie jego wersją drugą itd.
W dniu zamieszczenia w BZP planu postępowań zostanie wygenerowana data jego zamieszczenia oraz numer, który na przykład w 2021 r. ma następującą strukturę 2021/BZP 00000001/01/P.
Struktura numeru obejmuje RRRR (rok bieżący)/BZP XXXXXXXX (nr pozycji w rocznym BZP)/XX (nr wersji)/P Przykład 2020/BZP 00000001/02/P4. Przy czym kolejne wersje planu (po aktualizacjach) zostaną odzwierciedlone w jednym z elementów struktury numeru. W przypadku zamieszczania w BZP aktualizacji planu na dany rok zamawiający będzie zobowiązany podać w adnotacji: aktualizacja planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu […] nr […] – dzień i numer zamieszczenia w BZP planu postępowań.

Dane zamawiającego

Plan postępowań oprócz jego oznaczenia indywidualizującego konkretny plan danego zamawiającego zawiera wyodrębnione – miejsce, w którym wyspecyfikowane są informacje dotyczące zamawiającego. Wśród danych charakteryzujących zamawiającego wyodrębniono:

 • Nazwę;
 • Krajowy numer identyfikacyjny (jeden spośród dwóch oznaczeń to jest numer NIP lub REGON);
 • Adres (ulica, nr domu, nr lokalu);
 • Miejscowość;
 • Kod pocztowy;
 • Kraj;
 • Adres strony internetowej;
 • Adres poczty elektronicznej;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Rodzaj zamawiającego.

Odnośnie do rodzaju zamawiającego ustawodawca w przypisie do tego elementu formularza wskazał katalog podmiotów, wyodrębniając:
Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

 1. jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. inny zamawiający (proszę określić).

W praktyce poszczególni zamawiający nie będą każdorazowo wypełniać danych indywidualizujących, gdyż dane te będą podlegały „zaciągnięciu” z danych, które zamawiający podał na etapie rejestracji na Platformie e-Zamówienia.

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

W części formularza planu postępowań oznaczonego jako:

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – zamawiający dodaje pozycje5 planu, które – zgodnie z art. 23 ust. 3 Pzp – ustawodawca określił jako minimalny zakres informacji, które musi zawierać plan postępowań w odniesieniu do każdej pozycji. Stosownie do przywołanego wyżej przepisu (Instrukcji interaktywnej):
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
  1) przedmiotu zamówienia;
  2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
  4) orientacyjnej wartości zamówienia;
  5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

W udostępnionym na Portalu e-Zamówienia formularzu planu ww. grupy informacji zostały przypisane do poszczególnych kolumn, z tym że w kolumnie pierwszej ujęte są kolejne numery: pozycji planu (kol. 1), w następnych: przedmiotu zamówienia (kol. 2), przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia (kol. 3), orientacyjna wartość zamówienia (kol. 4), przewidywany termin wszczęcia postępowania (kol. 5), informacje dodatkowe (kol. 6) oraz informacja na temat aktualizacji (kol. 7)6.

Ważne

Przedstawiony wyżej zakres informacji stanowi odzwierciedlenie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2361).


O ile wzór planu postępowań, określony w ww. rozporządzeniu, jest wiernie odzwierciedlony na Platformie e-Zamówienia, o tyle zakres informacji tam zawartych jest szerszy niż wynikający z art. 23 ust. 3 Pzp. Przywołany bowiem wyżej przepis nie określa katalogu zamkniętego informacji, które mogą być zawarte w planie postępowań, czego wyrazem jest użycie zwrotu „w szczególności” we wprowadzeniu do wyliczenia. Cechą charakterystyczną określonego przez ustawodawcę wzoru planu postępowań, wymagającą uznania ze strony podmiotów stosujących przepisy Pzp, jest przejrzystość informacji ujętych w planie i ich jednolite ustrukturyzowanie. Te same pozytywne oceny należy odnieść do sposobu sporządzania i zamieszczania planu postępowań w BZP.

Każdy użytkownik portalu e-Zamówień, posiadający właściwy status (posiadający rolę „Rejestracja planów”), uprawniający do sporządzenia Planu postępowań w celu dodania pozycji planu, musi kliknąć przycisk „Dodaj pozycję” na ekranie prezentującym szczegóły planu postępowań. Tzw. „akcje” na pozycjach planu, jak dodawanie, edycja oraz usunięcie pozycji, są możliwe jedynie dla planu postępowań o statusie „Roboczy”. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nadawanie numeru „Pozycji planu” odbywa się stosownie do wprowadzanych postępowań. Postępowania są grupowane wg rodzaju zamówienia z podziałem na postępowania o zamówienia: na roboty budowlane, na dostawy i na usługi.

System w wersji dostępnej na początku jego stosowania nie segreguje ani nie szereguje postępowań wg przewidywanego terminu wszczęcia postępowania czy orientacyjnej wartości zamówienia, czy innych podobnych kryteriów. Wynika to z konieczności aktualizacji planu postępowań oraz niektórych funkcjonalności systemu, zgodnie z którymi:
 

Ważne

W momencie publikacji planu o statusie roboczy nadane numery pozycji zostają na stałe przypisane do danej pozycji. Oznacza to, że usunięcia pozycji z planu nie spowoduje „zwolnienia numeru” i numer pozycji usuniętej nie zostaje przypisany do innej pozycji. Może to powodować „luki” na liście numerów pozycji7.


Wizualnie i informacyjnie w planie postępowań wyodrębniamy podział na: 1. Zamówienia mniejsze niż progi unijne (Tabela 1).
 

Tabela 1. Zamówienia mniejsze niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot

Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna

wartość

zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacje

na temat

aktualizacji

1. Roboty budowlane

1.1.1.

           

2. Dostawy

1.2.1

           

3. Usługi

1.3.1

           

 


Numeracja w kolumnie „Pozycja Planu” jest nadawana automatycznie. Na str. 7 Instrukcji interaktywnej – Plan postępowań UZP informuje, że:
Dla każdej pozycji planu postępowań należy nadać numer pozycji wg schematu x.y.z, gdzie:

 • x – określa czy zamówienie jest powyżej, czy poniżej progów unijnych;
 • x = 1 dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne;
 • x = 2 dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
 • y – określa rodzaj zamówienia pozycji planu;
 • y = 1 dla rodzaju „Roboty budowlane”;
 • y = 2 dla rodzaju „Dostawy”;
 • y = 3 dla rodzaju „Usługi”;
 • z – kolejna liczba naturalna w ramach x.y.

Natomiast informacje oznaczone w kolumnie „Przedmiot zamówienia” (patrz tabela1) zamawiający wypełnia samodzielnie. Przy czym nie chodzi o to, aby „opisać” przedmiot zamówienia, stosownie do treści art. 99–103 Pzp, lecz zapewnić jego określenie. Niezwykle ważne jest, aby określenie przedmiotu zamówienia zachować także w ogłoszeniu o zamówieniu czy w dokumentach zamówienia już na późniejszych etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odniesieniu do informacji ujmowanych w kolumnie oznaczonej „Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia” w „Instrukcji wypełnienia” zawartej w rozporządzeniu ws. planu postępowań ustawodawca nakazał:

 1. Wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
  1) tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
  2) tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
  3) tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
  4) partnerstwo innowacyjne;
  5) negocjacje bez ogłoszenia;
  6) zamówienie z wolnej ręki;
  7) konkurs;
  8) umowa ramowa.

Z treści przywołanej instrukcji wynika, że ustawodawca rozszerzył zakres żądanych informacji w rozporządzeniu ws. planu postępowań o informacje dotyczące jednego ze schematów (tzw. wariantu) prowadzenia postępowania w trybie podstawowym, wymienionych w art. 275 Pzp, w stosunku do tego, czego wymaga ustawodawca w art. 23 Pzp.

W zakresie kolumny dotyczącej orientacyjnej wartości zamówienia, analogicznie jak to ma miejsce z „wartością zamówienia”, o której mowa w art. 28–36 Pzp, wielkość ta jest podawana bez VAT-u, co wynika z przypisu 5 – Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy