Dołącz do czytelników
Brak wyników

Analiza nowego Pzp

3 grudnia 2019

NR 180 (Grudzień 2019)

Postępowanie w trybie podstawowym

185

W postępowaniach dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych nowa ustawa Pzp przewiduje tryby: podstawowy, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający publiczny udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty będą mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

 • wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo 
 • może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość, albo 
 • negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia. 

W obowiązującej ustawie – Prawo zamówień publicznych zarówno zamówień powyżej progów unijnych, jak i poniżej tych progów, można było udzielać (i udzielać się będzie do 31 grudnia 2020 r.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Według nowego Pzp, które obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 r., do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, o wartości mniejszej niż progi unijne, stosuje się przepisy działu II, pt. „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”, z wyjątkiem przepisów, które dotyczą zamówień o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je. Nie stosuje się art. 83, 86, 87 ust. 3, 88–90, 97 ust. 2, 124, 125 ust. 2 i 6, 126, 127 ust. 1, 129–130, 132–188, 220, 227 ust. 1, 257, 264–265 nowego Pzp.

Żądanie podmiotowych środków dowodowych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 273 ust. 1 Pzp). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (art. 273 ust. 2 Pzp). 

Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych

W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 125, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. 
 

Ważne

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 


Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktual-
nych na dzień ich złożenia. 

Procedury w trybie podstawowym

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

 • wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo 
 • może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość, albo 
 • negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 3). 

Wszczęcie postępowania 

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

Sporządzanie SWZ lub opisu potrzeb i wymagań

W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1–2, zamawiający sporządza SWZ.

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządza SWZ.

Negocjacje treści ofert

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, negocjacje treści ofert: 

 • nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, 
 • dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, negocjacje treści ofert: 

 • nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań,
 • mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.

Udostępnianie SWZ i opisu potrzeb oraz wymagań

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 

 • SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, 
 • opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3. 
   

Ważne

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania, z powodu jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 (odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej), udostępnia je w inny sposób, określony w ogłoszeniu o zamówieniu. 


Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania, z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru.

Treść SWZ

W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera co najmniej: 

 • nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania, 
 • adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
 • tryb udzielenia zamówienia, 
 • informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, 
 • opis przedmiotu zamówienia, 
 • termin wykonania zamówienia, 
 • projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, 
 • informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, 
 • informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69, 
 • wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami, 
 • termin związania ofertą, 
 • opis sposobu przygotowania oferty, 
 • sposób oraz termin składania ofert, 
 • termin otwarcia ofert, 
 • podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 11, 
 • sposób obliczenia ceny, 
 • opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert, 
 • informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera również: 

 • podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 12, jeżeli zamawiający je przewiduje, 
 • informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, 
 • informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia, 
 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 
 • liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części, 
 • informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, 
 • wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95, 
 • wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania, 
 • informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania, 
 • wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium, 
 • informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 73 i 84, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień, 
 • informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów,
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 
 • informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot, 
 • informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121, 
 • maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej, 
 • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 2305, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną, 
 • wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93, 
 • informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje. 

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, SWZ zawiera również informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. 

Treść opisu potrzeb i wymagań w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 i 282 Pzp

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 (negocjacja treści oferty złożonej w celu jej ulepszenia), opis potrzeb i wymagań zawiera odpowiednio informacje, o których mowa w art. 281 ust. 1 pkt 1–3, 8–10, 12–15 i 19. 

Opis potrzeb i wymagań zawiera również: 

 • informacje, o których mowa w art. 281 ust. 2 pkt 1–9 i 11–19, 
 • określenie przedmiotu zamówienia, 
 • opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia, 
 • minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty, 
 • opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań muszą być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia oferty podlegającej negocjacjom. 

Termin składania ofert

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż siedem dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań (art. 284 ust. 1). 
 

Ważne

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom (art. 284 ust. 2). 


Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami potrzebnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 
 

Ważne

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom (przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań). 


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy