Dołącz do czytelników
Brak wyników

Problematyka procedury odwróconej

Artykuły | 30 października 2018 | NR 167
93

Ustawą nowelizującą wprowadzono do Pzp tzw. procedurę odwróconą, o której stanowi art. 24aa Pzp. Regulacja ta jest transpozycją do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej, w którego świetle w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Wzamyśle ustawodawcy procedura odwrócona miała zmniejszyć obowiązki formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia przez ograniczenie konieczności złożenia dokumentów podmiotowych i ich oceny tylko w odniesieniu do jednego wykonawcy, co ma znaczenie dla przyspieszenia procesu udzielenia zamówienia.

Ocena ofert – badanie sytuacji wykonawcy

Istotę procedury odwróconej na gruncie Pzp wyraża art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Ważne!

W orzecznictwie Izby zwracano uwagę, że procedura odwrócona polega, w pierwszej kolejności, na zbadaniu ofert pod kątem przesłanek odrzucenia wynikających z art. 89 ust. 1 Pzp oraz ustalonych kryteriów oceny ofert. 

 

Następnie, i tylko w odniesieniu do wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą (ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętych w danym postępowaniu kryteriach oceny ofert), zamawiający przechodzi do badania sytuacji podmiotowej wykonawcy, tj. kwestii spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Stanowisko takie zaprezentowane zostało w wyrokach Izby z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 44/17, 13 marca 2017 r., sygn. akt: KIO 359/17, czy z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 643/17. 

W przywołanym orzeczeniu z 17 stycznia 2017 r. Izba dokonała rozróżnienia pojęć oferty ocenionej jako najkorzystniejsza (art. 24aa ust. 1 Pzp) oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 91 ust. 1 Pzp, stwierdzając, że 

Ważne!

zamawiający nie ma obowiązku wyboru oferty ocenionej pierwotnie jako najkorzystniejsza, jeżeli podlega ona odrzuceniu. 

 

W tej sprawie odwołujący zaskarżył zaniechanie wyboru złożonej przez niego oferty ocenionej jako najkorzystniejsza, pomimo że wobec zastosowania trybu przewidzianego w art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. dokonania oceny ofert, ustalenia braku podstaw do wykluczenia odwołującego oraz spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy