Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

1 października 2020

NR 186 (Październik 2020)

Procedura odwrócona

0 1187

Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa ustawy – Prawo zamówień publicznych została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw1, stanowiąc jednocześnie implementację art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE2, który umożliwia instytucjom zamawiającym podejmowanie decyzji o ocenie ofert w ramach kryterium oceny oraz odrzucenia przed etapem badania i oceny zdolności podmiotowej wykonawcy.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019), której wejście w życie ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2021 r. – w znacznym stopniu uszczegóławia mechanizm procedury odwróconej.

POLECAMY

Cel oraz istota procedury odwróconej

Celem, który przyświecał ustawodawcy, gdy wprowadzał do ustawy Pzp instytucję procedury odwróconej, było skrócenie czasu trwania postępowania przetargowego poprzez zwolnienie zamawiającego z obowiązku weryfikacji wszystkich złożonych ofert. Jak wskazuje się w doktrynie, wdrożenie przez ustawodawcę procedury odwróconej do polskiego systemu zamówień publicznych jest spełnieniem jednego z częściej podnoszonych postulatów w zakresie uelastyczniania procedury3. Obecne uregulowania stanowią także wyraz transpozycji dyrektywy w sprawie zamówień, która nakazuje, by w przypadku stosowania mechanizmu procedury odwróconej instytucje zamawiające zapewniały bezstronne oraz przejrzyste sprawdzenie niewystępowania podstaw wykluczenia i weryfikację spełnienia warunków kwalifikacji. Chodzi o to, aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien zostać wykluczony lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych przez instytucję zamawiającą.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny procedura odwrócona stanowi przeciwieństwo klasycznego trybu prowadzącego do wyboru najkorzystniejszej oferty. Tradycyjny sposób oceny ofert polega na wstępnym zbadaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz istnienia podstaw wykluczenia, a następnie na zbadaniu zgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokonaniu oceny ofert na podstawie kryteriów4. 

Ważne

W przypadku mechanizmu uregulowanego w art. 24aa ustawy Pzp oraz art. 139 nowego Pzp, na etapie oceny ofert zamawiający nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców oraz nie weryfikuje wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w formie jednolitego europejskiego dokumentu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy