Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zamówienia na roboty budowlane

18 listopada 2022

NR 207 (Listopad 2022)

Projekt wykonawczy (3)

0 171

Projekt ten stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym, wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

POLECAMY

 • części obiektu,
 • rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
 • detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy: 

 • przygotowania terenu pod budowę,
 • robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, łącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych,
 • robót w zakresie instalacji budowlanych,
 • robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Przedmiar robót

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy