Dołącz do czytelników
Brak wyników

Analiza nowego Pzp

4 lutego 2020

NR 181 (Styczeń 2020)

Przetarg nieograniczony w obowiązującym i nowym Pzp

135

Uchwalona 11 września 2019 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019) wymienia siedem podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki. 

Przedstawiona poniżej tabela umożliwia szczegółowe zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez porównanie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z przepisami nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 
 

Określenie procedury Obowiązująca ustawa Pzp Nowa ustawa Pzp
Wszczęcie 
postępowania
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (po uprzednim przekazaniu ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE lub Biuletynu Zamówień Publicznych), zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (Art. 40 ust. 1–3) Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Art. 130 ust. 1 pkt 1) w następujących trybach: przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego
Terminy
 składania ofert
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (Art. 43 ust. 2)
W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6 (udostępnianie specyfikacji) termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (Art. 43 ust. 2a)
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (Art. 138 ust. 1)
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach: 
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 891, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 
2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. (Art. 138 ust. 1)
W sytuacjach określonych w art. 133 ust. 21 i 33, terminy składania ofert, o których mowa w art. 138 ust. 14 i ust. 2 pkt 15, ulegają wydłużeniu o 5 dni. (Art. 138 ust. 3)
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 16 (Art. 138 ust. 4)
Udostępnianie SIWZ/SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (Art. 42 ust. 2) Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia (Art. 133 ust. 1)
Wyjaśnianie 
treści SIWZ/SWZ
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (Art. 38 ust. 1 pkt 1) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 27, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. (Art. 135 ust. 2)
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w art. 135 ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (Art. 135 ust. 3)
Zmiana treści SIWZ/SWZ Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej (Art. 38 ust. 4) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 18. (Art. 137 ust. 4) W takim przypadku udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia (Art. 137 ust. 5)
Unieważnienie postępowania, jeżeli zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) nie zawierają takiej podstawy unieważnienia postępowania W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 2569 (Art. 137 ust. 7)
Procedura odwrócona Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. (Art. 24aa ust. 1) Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. (Art. 139 ust. 1)
 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 25a ust. 1 i 2)
Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (Art. 24aa ust. 2)

W przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 1, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą JEDZ, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. (Art. 139 ust. 2)
Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub JEDZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Art. 139 ust. 3)
Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust. 3, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. (Art. 139 ust. 4)
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie (Art. 263)
Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1) 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
2) 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i mniejsza niż określona 
w pkt 1 (Art. 85 ust. 1 pkt 2 i 3)
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 
1) 90 dni, 
2) 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro 
3) od dnia upływu terminu składania ofert (Art. 220 ust. 1)
Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty (Art. 220 ust. 2)
Składanie ofert Oferty oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Art. 10a ust. 5) Ofertę oraz JE...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy