Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych (1)

Zamówienia na roboty budowlane

Problematyka charakteru wynagrodzenia ustalonego przez strony umowy o roboty budowlane, w tym ewentualnego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, nie jest uregulowana w przepisach w sposób niebudzący wątpliwości. Należy więc wyjaśnić, jakie przepisy będą miały zastosowanie do rozstrzygnięcia takich sytuacji.

Przede wszystkim należy przywołać definicję umowy o roboty budowlane, która to umowa jest podstawą późniejszych rozliczeń między inwestorem a wykonawcą. 
 

POLECAMY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, szczególnie do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). 

 

Ogólne zasady rozliczania robót dodatkowych

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane staje się wymagalne z chwilą rzeczywistego wydania obiektu przez wykonawcę i odebrania go przez zamawiającego (art. 642 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c.). Przez „obiekt” zgodnie z art. 647 k.c. rozumie się każdy zmaterializowany rezultat robót budowlanych – nie tylko obiekt budowlany według definicji z ustawy Prawo budowlane.

Bardzo duże znaczenie ma treść art. 656 k.c., zgodnie z którym do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło – przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane nie regulują tych zagadnień.  

W orzecznictwie przedmiotem rozbieżnych rozstrzygnięć jest kwestia, czy odesłanie zawarte w art. 656 k.c. ma charakter wyczerpujący, tzn. czy nie jest możliwe stosowanie przepisów o umowie o dzieło do rozstrzygania zagadnień pojawiających się na tle umów o roboty budowlane, które nie są wskazane w tym przepisie – tak np. stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2007 r. (sygn. akt: III CSK 452/06), ale z kolei w wyroku z dnia 29 listopada 2019 r. (sygn. akt: I CSK 477/18) dopuścił możliwość stosowania, przez analogię, art. 639 k.c. do umowy o roboty budowlane, mimo że nie ma do niego odesłania w art. 656 Kodeksu cywilnego. Należy uznać za bardziej słuszną interpretację, że odesłanie w powyższym artykule nie zamyka możliwości korzystania z innych jeszcze przepisów z umowy o dzieło, tym razem stosowanych przez analogię. Można bowiem przyjąć, że mamy do czynienia z niezupełnym zakresem odesłania, uzasadniającym analogiczne stosowanie przepisów dotyczących umowy o dzieło. 
 

Stosowanie wnioskowania przez analogię nie powinno być wyłączone także z tego powodu, że funkcją tego rodzaju przepisów nie jest wyłączenie stosowania innych przepisów poza tymi, które wyraźnie wskazano w zakresie odesłania, lecz przede wszystkim zredukowanie liczby powtarzających się przepisów w systemie prawa. Przyjęcie odmiennej interpretacji oznaczałoby, że wiele kwestii prawnych – w tym rozliczeń za wykonane roboty budowlane – w ogóle nie byłoby uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

 

Inwestor i wykonawca mogą właściwie zastosować dwie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy