Rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze

Zdaniem eksperta

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 214 ust. 1 pkt 1, umożliwia udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Pamiętać należy, że nie są to jednak jedyne przesłanki dla możliwości udzielenia zamówienia w tym trybie – z uwagi na konieczność każdorazowego wykazania, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 

POLECAMY

Przesłanki udzielenia zamówienia art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Analizując problematykę rozwiązań alternatywnych lub zastępczych, trzeba wskazać, że zamawiający, u których stwierdzono naruszenie art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, często zapominają o drugiej części tego przepisu, skupiając się głównie na przyczynach technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W konsekwencji w ocenie części zamawiających wystarczające jest, że opisany przez nich przedmiot zamówienia może wykonać tylko jeden wykonawca. Zupełnie jednak pomijana jest okoliczność dotycząca tego, czy cel postawiony przez zamawiającego można osiągnąć tylko przez szeroko rozumiany produkt określonego wykonawcy. 

Trafnie problematykę tę zsyntetyzowała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 14 lutego 2017 r. (sygn. akt: KIO/KD 4/17), wskazując, iż: […] Do wykazania, że zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę, nie wystarczy sam fakt, że zamówienie ma charakter złożony. Zamawiający powinien wykazać, że inny wykonawca nie byłby w stanie w ogóle tego zamówienia wykonać, a dodatkowo wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy