Autor: Grzegorz Józefiak

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zamówienia mieszane

Zamawiający bardzo często udzielają zamówień, które stanowią swoistą mieszankę różnego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych. Prawidłowa klasyfikacja takiego zamówienia ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Od tego bowiem, jak będzie udzielone zamówienie (jako dostawa, usługa czy roboty budowlane), zależy, które przepisy Prawa zamówień publicznych znajdą zastosowanie.

Czytaj więcej

Rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 214 ust. 1 pkt 1, umożliwia udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

Podział zamówienia na części

Obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych w kilku miejscach odnosi się do podziału zamówienia na części oraz uprawnień i obowiązków z tym związanych. Regulacje dotyczą konieczności wskazania powodów niedokonania podziału zamówienia na części oraz uprawnienia do wskazania maksymalnej liczby części, na którą możliwe jest złożenie ofert lub która może być udzielona jednemu wykonawcy.

Czytaj więcej

Ciężar dowodu a rażąco niska cena

Ustawa – Prawo zamówień publicznych w kilku miejscach odnosi się do podmiotu, na którym spoczywa obowiązek wykazania, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Regulacje w tym zakresie dotyczą zarówno etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i etapu postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Czytaj więcej

Certyfikat jednostki oceniającej zgodność

Zamawiający, na mocy art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia bądź kryteriami oceny ofert albo wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

Czytaj więcej

Depozyt sądowy a płatności na rzecz podwykonawców

W art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ustawodawca przewidział dla zamawiających uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wypadku istnienia istotnej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

Czytaj więcej

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wspólnego

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytaj więcej

Warunki a kryteria udzielania zamówień

Kryteria oceny ofert, obok warunków udziału w postępowaniu, stanowią jeden z najistotniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warunki udziału pozwalają ustalić, kto może w ogóle złożyć ofertę w postępowaniu, a z kolei kryteria oceny dadzą odpowiedź, która z tych ofert jest najkorzystniejsza. 

Czytaj więcej

Błędnie zaszyfrowana oferta

Elektronizacja zamówień publicznych, która od 18 października 2018 r. zmusiła wykonawców do porzucenia kopert i taśm klejących w procesie przygotowywania i składania ofert, spowodowała szereg nowych problemów, z którymi borykają się zamawiający.

Czytaj więcej