Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

1 października 2020

NR 186 (Październik 2020)

Warunki udziału w postępowaniu

45

Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i w nowym Prawie zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., warunki udziału w postępowaniu to wymagania ustalane przez zamawiającego – organizatora postępowania o udzielenie zamówienia.

Dobór ich – w sposób odpowiedni do zakresu, rodzaju i charakteru zamówienia – winien gwarantować wybór podmiotu posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia, czyli osiągnięcia zamierzonych celów. Na podstawie zapisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający będą zobowiązani do ustalania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny do jego przedmiotu, umożliwiający ocenę zdolności danego podmiotu do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne zdolności zawodowe.

Zamawiający będzie uprawniony do wskazywania warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

POLECAMY

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikać będzie to z odrębnych przepisów prawa;
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej lub zawodowej.

Odnośnie do zdolności występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający będzie uprawniony do ustanowienia wymogu, by podmiot ubiegający się o zamówienie, posiadał wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający będzie miał prawo do oczekiwania, by wykonawca udowodnił posiadanie odpowiednich zezwoleń, koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, statusu członka oznaczonej organizacji, jeśli członkostwo w niej będzie niezbędne do świadczenia oznaczonych usług w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy.

Określając wymagania dla sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:

 • oznaczenia minimalnych rocznych przychodów, w tym minimalnych rocznych przychodów w zakresie działalności objętej zamówieniem;
 • żądania przedłożenia informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących stosunek aktywów do zobowiązań;
 • posiadania oznaczonego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 • posiadania wskazanej zdolności kredytowej lub środków finansowych. 

W przypadku stosowania warunku wykazania wymaganej sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający będą zobligowani do przestrzegania ograniczenia ustawowego wskazującego, iż wymagany wobec wykonawcy minimalny roczny przychód nie może być ustalony, co do zasady, na poziomie wyższym niż dwukrotność wartości zamówienia.

Ważne

Ustanowienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej poprzez oczekiwanie wykazania minimalnego rocznego przychodu na poziomie wyższym będzie dopuszczalne jedynie w szczególnych okolicznościach związanych z przedmiotem czy sposobem realizacji zamówienia. Zamawiający będzie zobligowany do uzasadnienia zastosowania wymagań w zakresie minimalnych rocznych przychodów na poziomie wyższym niż zasadniczy próg przewidziany ustawą.


Zastosowanie warunku udziału w postępowaniu w postaci wykazania stosunku aktywów do zobowiązań będzie dopuszczalne, o ile w dokumentach postępowania zamawiający wskaże przejrzyste i obiektywne kryteria i metody jego uwzględnienia. Opracowanie przedmiotowych metod i kryteriów stanowić będzie obowiązek zamawiającego, który odpowiada za należyte przygotowanie dokumentów postępowania, tj. z zachowaniem reżimów Prawa zamówień publicznych.

W przypadku podziału zamówienia na części, zasady dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej stosowane będę do każdej z części zamówienia. Zamawiający będzie uprawniony do określenia minimalnych rocznych przychodów także w stosunku do więcej niż jednej części zamówienia. 

Odnosząc się do uprawnień zamawiającego w zakresie ustanawiania wymagań, co do zdolności zawodowej i technicznej podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia wskazać należy, iż nowe Pzp przewiduje w art. 116 możliwość określenia warunków dotyczących niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób kierowanych przez niego do realizacji zamówienia, które umożliwią wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Nowe Pzp w art. 116 stanowi wprost, iż zamawiający będzie mógł wymagać, by wykonawcy spełniali odpowiednie normy zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, systemów i norm zarządzania środowiskowego, które określone zostaną w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu.

Ważne

Dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie miał możliwość uznania, na każdym jego etapie, iż z uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w realizację innego przedsięwzięcia, co może negatywnie wpłynąć na realizację zamówienia, wykonawca nie posiada wymaganych w postępowaniu zdolności niezbędnych do spełnienia ustalonych w nim warunków udziału.


Warunki dla wykonawców wspólnie składających ofertę

Nowe Pzp, w ślad za dotychczasowymi rozwiązaniami, zawiera zasady dotyczące wspólnego składania ofert przez kilku wykonawców. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, tak jak dotychczas, będą zobowiązane do ustanowienia pełnomocnika dla potrzeb reprezentacji wobec zamawiającego. Utrzymano uprawnienie zamawiającego do żądania przedłożenia kopii umowy regulującej zasady współpracy tych wykonawców. Jednocześnie nowe Pzp wprowadziło regulację, która w art. 58 ust. 3 stanowi wprost, iż zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie składających ofertę przyjęcia oznaczonej formy prawnej w celu złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Ważne

W zakresie warunków realizacji zamówienia przez kilku wykonawców wspólnie składających ofertę, zamawiający uzyskał w art. 60 n. Pzp prawo do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania oznaczonych przez niego kluczowych części zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie składających ofertę. 


Możliwość ta ma zastosowanie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi oraz w odniesieniu do prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówień na dostawy. Ustawa nie zawiera szczegółowych wytycznych czy wskazówek co do sposobu zastrzegania ww. obowiązku. Praktyka zamawiających i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej z pewnością w przyszłości wpłyną na kształtowanie ww. wymagań zamawiających.

Oznaczając warunki udziału w postępowaniu zamawiający, w przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem zamówienia, będzie miał prawo określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełnienia warunków wobec podmiotów wspólnie składających ofertę. Pod rządami aktualnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych, zamawiający precyzują reguły odnoszące się do sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Organizatorzy przetargów zobligowani są do ustalania w powyższym zakresie reguł w sposób, który nie powoduje naruszenia zasady uczciwej konkurencji i nie prowadzi do ograniczenia dostępu do zam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy