Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa TSUE

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Wątpliwości transgraniczne

326

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, izba czwarta, w październiku 2016 r. wydał wyrok w sprawie oznakowanej C-318/15, mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez regionalny sąd administracyjny dla Piemontu (Włochy). Dotyczył on interpretacji art. 49 i 56 TFUE i transgranicznego znaczenia postępowania o zamówienie.

Zawarte w art. 49 i 56 postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczą odpowiednio swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług oraz zasad ogólnych równego traktowania, niedyskryminacji i proporcjonalności. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Tecnoedi Costruzioni Srl a gminą Fossano, w przedmiocie zgodności z prawem ostatecznego udzielenia przez tę gminę zamówienia publicznego na roboty budowlane spółce Ge.Co. Italia SpA.

W ogłoszeniu opublikowanym 26 czerwca 2013 r. gmina Fossano (prowincja Cuneo, Włochy) zorganizowała otwarte postępowanie przetargowe dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane związane z rozbudową i poprawą efektywności energetycznej przedszkola Gianni Rodari, o całkowitej kwocie podstawowej 1 158 899,97 euro.

Ważne!

Kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena. Specyfikacja warunków tego zamówienia przewidywała, że: obecność rażąco niskiej oferty zostanie stwierdzona w sposób automatyczny, zgodnie z art. 122 ust. 9 rozporządzenia ustawodawczego nr 163/2006, w przypadku gdy liczba ważnych ofert będzie wynosiła dziesięć lub więcej.

Komisja przetargowa otrzymała 101 ofert i dopuściła 86 spośród nich. Podczas pierwszego posiedzenia wykluczyła w sposób automatyczny oferty zawierające obniżenie ceny przekraczające próg odchylenia od przeciętnej, obliczany w myśl art. 86 ust. 1 rozporządzenia ustawodawczego nr 163/2006. Zamówienia udzielono Tecnoedi Costruzioni, jako tymczasowo wyłonionemu wykonawcy (z obniżeniem ceny o 25,397%). Następnie podczas drugiego posiedzenia komisja zbadała z urzędu stanowisko dwóch konkurujących podmiotów gospodarczych, które zostały niesłusznie wykluczone – konsorcjów N. oraz S. – i zadecydowała o dopuszczeniu ich do postępowania. Ponadto tymczasowo udzieliła zamówienia spółce Ge.Co. Italia. Kolejna decyzja dotyczyła ostatecznego udzielenia zamówienia tej spółce, która złożyła ofertę z obniżeniem ceny wynoszącym 25,427%.

Skarga wyeliminowanego

Tecnoedi Costruzioni w skardze do sądu administracyjnego żądała stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ostatecznego udzielenia zamówienia spółce Ge.Co. Italia i protokołu z publicznego posiedzenia w sprawie ponownego dopuszczenia do postępowania przetargowego konsorcjów S. i N. oraz tymczasowego przyznania zamówienia spółce Ge.Co. Italia. Tytułem ewentualnym spółka skarżąca w postępowaniu głównym zażądała stwierdzenia nieważności specyfikacji z powodu naruszenia art. 122 ust. 9 rozporządzenia ustawodawczego nr 163/2006, bowiem zgodnie z tym przepisem automatyczne wykluczenie rażąco niskich ofert nie jest możliwe w przypadku robót budowlanych o wartości powyżej 1 000 000 euro, jak ma to miejsce w ramach spornego w postępowaniu głównym zamówienia.

Udzielanie zamówień, na które w państwach członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad traktatu [FUE], a w szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, jak zasada równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej uznawalności, proporcjonalności oraz przejrzystości.

W świetle drugiego zarzutu podniesionego przez Tecnoedi Costruzioni sąd odsyłający uznał za konieczne skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału. Odnosząc się do wcześniejszych wyroków Trybunału, sąd odsyłający przypomina, że przepisy krajowe pozostawiają instytucjom zamawiającym nieograniczoną swobodę uznania w zakresie możliwości przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu mechanizmu automatycznego wykluczania rażąco niskich ofert, w tym o wartości zbliżonej do kwoty progowej przewidzianej w przepisach Unii. Wszystko to w sytuacji, gdy dopuszczono nieliczne oferty, np. dziesięć lub więcej, bez uwzględniania konkretnych okoliczności mogących świadczyć o istnieniu niewątpliwego znaczenia transgranicznego.

Ważne!

Wspomniane przepisy krajowe nie wymagają od instytucji zamawiających dokonywania konkretnej oceny istnienia niewątpliwego znaczenia transgranicznego zamówienia w świetle właściwych mu cech. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału jego istnienie może wynikać nie tylko ze znaczenia gospodarczego umowy, której dotyczy, ale także z właściwości technicznych i miejsca wykonania robót.

Według sądu odsyłającego, mimo że sporne w postępowaniu głównym zamówienie na roboty budowlane dotyczy kwoty szacowanej na 1 158 899,97 euro, istnienie niewątpliwego znaczenia transgranicznego tego zamówienia nie może być wykluczone z tego powodu, że Fossano leży w odległości poniżej 200 km od granicy francusko-włoskiej, a wśród dopuszczonych do przetargu oferentów znajdują się liczne włoskie przedsiębiorstwa z siedzibami w regionach, które nie są ościenne, takich jak Lacjum odległe o 600 km lub Kampania położona w odległości ok. 800 km od Fossano. Sąd odsyłający uznał też, że art. 253 ust. 20a rozporządzenia ustawodawczego nr 163/2006 umożliwia automatyczne wykluczenie rażąco niskich ofert nawet w przypadku zamówień, których wartość jest nieznacznie niższa od kwoty progowej przewidzianej przez przepisy prawa Unii, bez żadnego sensownego uzasadnienia w odniesieniu do konieczności tak przedłużonych przepisów przejściowych.

W świetle powyższego regionalny sąd administracyjny dla Piemontu postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Czy wykładni art. 49 i 56 TFUE i zasad swobody przedsiębiorczości, swobodnego świadczenia usług, równego traktowania, niedyskryminacji i proporcjonalności należy dokonywać w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie dla stosowania uregulowań krajowych, takich jak przepisy obowiązujące obecnie we Włoszech (jak art. 122 ust. 9 i art. 253 ust. 20a rozporządzenia ustawodawczego nr 163 z 2006 r.), które przewidują automatyczne wykluczanie ofert rażąco niskich w przetargach dotyczących udzielenia zamówienia mającego znaczenie transgraniczne na roboty budowlane o wartości poniżej progu (przewidzianego w art. 7 lit. c dyrektywy 2004/18)?

Ramy prawne

Trybunał ustalił, że wyjaśnienie spornego tematu wymaga uwzględnienia wskazanych poniżej elementów prawa Unii Europejskiej.

Motyw 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134, s. 114) stanowi:

Udzielanie zamówień, na które w państwach członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad traktatu [FUE], a w szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, jak zasada równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej uznawalności, proporcjonalności oraz przejrzystości.

Zgodnie z art. 7 lit. c dyrektywy 2004/18 zatytułowanym „Kwoty progowe dla zamówień publicznych” w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. U. L 319, s. 43), które ma zastosowanie rationae temporis w postępowaniu głównym, dyrektywę tę stosuje się do zamówień publicznych na roboty budowlane, których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku od wartości dodanej (VAT), jest równa lub wyższa od 5 000 000 euro.

W tym kontekście konieczne jest uwzględnienie przepisów prawa włoskiego.

Rozporządzenie ustawodawcze nr 163 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Kodeks zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi wdrażające dyrektywę 2004/18 (dodatek zwyczajny do GURI nr 100 z dnia 2 maja 2006 r.) stanowi w art. 122 ust. 9, zatytułowanym „Szczególne zasady dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej”:

W przypadku udzielania z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy