Zadanie kluczowe w Pzp

Zdaniem eksperta

W zamówieniach publicznych obowiązuje generalna zasada dopuszczalności realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 462 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy1.

Jest to powielenie rozwiązania wynikającego z Kodeksu cywilnego2. Zgodnie z art. 356 § 1 k.c. wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. A zatem również w Kodeksie cywilnym obowiązuje zasada możliwości korzystania z podwykonawców, a obowiązek osobistego świadczenia jest wyjątkiem.

Niemniej Pzp od powyższej zasady przewiduje również ważny wyjątek. Jest nim uprawnienie zamawiającego, o którym mowa w art. 121 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

POLECAMY

  1. zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
  2. prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Czy powyższe uprawnienie zamawiającego ma charakter bezwarunkowy? Czy jednak uprawnienie to nie jest bezwarunkowe i zamawiający powinien pamiętać o pewnych zasadach, którymi musi się kierować, aby prawidłowo wskazać takie kluczowe zadania?


Warunkowość uprawnienia zamawiającego


Rozwiązanie wprowadzone do art. 121 Pzp stanowi efekt implementacji do polskiego porządku prawnego art. 63 ust. 2 dyrektywy klasycznej3. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia na dostawy, instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub, w przypadku oferty złożonej przez grupę wykonawców, o której mowa w art. 19 ust. 2, przez uczestnika tej grupy.

Ważne

Zarówno przepisy dyrektywy klasycznej, jak i Pzp, nie zawierają definicji legalnej „kluczowego zadania” oraz nie dają wytycznych, podmiotom stosującym te przepisy, jak należy rozumieć to określenie.


Kwestia prawidłowej interpretacji tego określenia jest niezwykle istotna, przede wszystkim ze względu na fakt, iż art. 121 Pzp zawiera wyjątek od ważnej zas...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy