Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

22 sierpnia 2018

NR 151 (Kwiecień 2017)

Zakres wyjaśnień

0 118

Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy – wskazuje art. 190 ust. 1 Pzp. Przepis ten znacząco wpływa na interpretację wyjaśnień, jakich zamawiający zażądał w kwestii domniemania rażąco niskiej ceny ofertowej. Interesującym tego przykładem była rozprawa odwoławcza z dnia 26 stycznia 2017 r. pod przewodnictwem Andrzeja Niwickiego (sygn. akt: KIO 59/17).

Wykonanie aplikacji komputerowej pozwalającej na prowadzenie telekonsultacji zdalnego sterowania innymi aplikacjami oraz planowania; zarządzania i koordynowania konsultacjami online – taki był przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez Instytut FPS, w ramach którego spółka E. wniosła odwołanie wobec czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez bezzasadne odrzucenie złożonej przez niego oferty. Z art. 90 ust. 3 wynika, że: zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Artykuł 89 ust. 1 pkt 4 wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia złożonej przezeń oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem tej oferty oraz uznanie jej za najkorzystniejszą.

Informując odwołującego o odrzuceniu złożonej przez niego oferty, jako podstawę prawną zamawiający wskazał art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, przy czym z uzasadnienia faktycznego odrzucenia tej oferty wynika, że zasadnicze znaczenie miały następujące okoliczności i ustalenia:

  • w treści udzielonych w trybie art. 90 ust. 1 Pzp wyjaśnień odwołujący nie wskazał precyzyjnego określenia jednego z istotnych czynników cenotwórczych;
  • w treści dodatkowych wyjaśnień odwołujący potwierdził cenę wymienionego elementu cenotwórczego, która według informacji zamawiającego, potwierdzonej treścią innych ofert i wyjaśnień w postępowaniu, odbiega znacznie (o ok. 50%) od ceny rynkowej;
  • odwołujący nie przedstawił żadnego dokumentu czy dowodu pozwalającego zamawiającemu na ustalenie, że odwołujący będzie w stanie nabyć dany element we wskazanej cenie;
  • złożone dodatkowo zastrzeżenie o alternatywnym sposobie realizacji również nie pozwala zamawiającemu na przyjęcie, że oferowana cena nie ma charakteru rażąco niskiej. Pozostaje ono w istotnej sprzeczności z treścią złożonych pierwotnie wyjaśnień, ponadto koszt jego zastosowania został całkowicie pominięty przez wykonawcę.

Wyczerpujące wyjaśnienia

Odwołujący stwierdził, iż zamawiający w sposób wadliwy dokonał oceny udzielonych wyjaśnień, uznając, że ich treść potwierdza zaoferowanie rażąco niskiej ceny. Zamawiający wezwał odwołującego do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Treść wezwania miała charakter ogólny i pokrywała się z treścią tego artykułu. W odpowiedzi
E. udzielił obszernych wyjaśnień, w których odniósł się do każdego z punktów wezwania. Złożył w nich szczegółową kalkulację ceny oferty oraz przedstawił metodologię ukształtowania tej ceny, stosowaną przy tego rodzaju projektach informatycznych.

Poza wezwaniem do wskazania nazwy jednego z elementów oferty oraz potwierdzenia jego wyceny odwołujący nie był wzywany przez zamawiającego do przedstawienia jakichkolwiek dowodów, które miałyby potwierdzić, że będzie on w stanie nabyć ów element w podanej w kalkulacji cenie.

 

Ważne!

Treść udzielonych wyjaśnień miała charakter wyczerpujący. Potwierdzała, że w swojej wycenie odwołujący nie pominął żadnego z elementów wchodzących w zakres zamówienia, a w szczególności wyjaśnienia te prezentowały sposób ukształtowania ceny oferty. Taki sposób udzielenia wyjaśnień był szczególnie istotny z tej przyczyny, że w treści oferty zamawiający wymagał określenia jedynie ceny ryczałtowej za realizację zamówienia. Odwołujący potwierdził zatem, że zaoferowana cena ma charakter rynkowy, uwzględnia zysk wykonawcy i gwarantuje wykonanie całości zamówienia bez poniesienia straty.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśnienia zamawiający skierował do odwołującego ponowne wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Poprosił w nim o wskazanie nazwy, dostawcy/producenta i rodzaju (wersji) jednego z elementów wchodzących w zakres zamówienia oraz wezwał do potwierdzenia ceny tego elementu wskazanej w złożonej uprzednio kalkulacji ceny oferty.

W odpowiedzi na to wezwanie odwołujący w sposób precyzyjny wymienił nazwę, dostawcę/producenta i rodzaj (wersję) żądanego elementu. Stosownie do wezwania potwierdził ponadto przyjętą w kalkulacji cenę za wykonanie tegoż elementu. Zarazem wskazał na ewentualną możliwość zastosowania rozwiązania innego niż wymienione, jeżeli na etapie realizacji zamówienia okazałoby się, że możliwe jest jego zastosowanie. Odwołujący stwierdził, że w świetle treści dodatkowych wyjaśnień nie sposób przyjąć, że nie udzielił on odpowiedzi na powtórne wezwanie zamawiającego.

Us

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy