Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informacje UZP

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Zamawiający wśród ekoproduktów

0 91

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, opracowało Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego. Ma on służyć wsparciu wykorzystywania produktów rolnictwa ekologicznego w zamówieniach realizowanych przez podmioty publiczne – administrację rządową i samorządową – oraz stosowania żywności ekologicznej w żywieniu zbiorowym, w tym w stołówkach szkolnych.

Celem opracowania jest wskazanie możliwości uwzględnienia wymagań oznakowania rolnictwa ekologicznego w ramach zamówienia publicznego. Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Pod koniec lat 90. także w Polsce nastąpił wzrost zainteresowania tą dziedziną rolnictwa. Obecnie w naszym kraju kontrolą jednostek certyfikujących objętych jest ponad 24 tys. producentów ekologicznych, w tym 23 tys. gospodarstw ekologicznych.

Według oficjalnych definicji żywność ekologiczna to żywność wytwarzana przy użyciu naturalnych substancji i procesów z zapewnieniem najkorzystniejszych warunków dla środowiska naturalnego i zwierząt. Żywność przetworzoną można uznać za ekologiczną wówczas, gdy co najmniej 95% masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne.

Regulacje prawne

Główne przepisy regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności ekologicznej to:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/9 (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. WE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.).

Uzupełnieniem ww. przepisów europejskich jest obowiązująca w Polsce ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1054) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.

Producenci ekologiczni, oprócz przestrzegania wymagań określonych we wskazanych przepisach, są również zobowiązani do przestrzegania wszystkich ogólnie obowiązujących wymogów dotyczących żywności, w tym wymagań szczegółowych, odnoszących się do poszczególnych rodzajów produktów. Zasady produkcji ekologicznej dotyczą wszystkich etapów łańcucha dostaw, a więc produkcji
na poziomie gospodarstw rolnych, przetwarzania, dystrybucji i handlu detalicznego. Każdy podmiot uczestniczący w tym łańcuchu musi przestrzegać przepisów i zasad z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Kontrola i certyfikacja

Wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa, paczkowania, znakowania i dystrybucji żywności są objęte systemem kontroli nadzorowanym przez odpowiednie organy państwa na poziomie krajowym, te z kolei sprawdzane są przez odpowiednie służby kontrolne UE. Ustanowiony w Polsce system kontroli produktów rolnictwa ekologicznego pozwala na pełną identyfikację każdego produktu na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji.

System kontroli i certyfikacji w Polsce stanowią:

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
 2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną, współpracując przy tym m.in. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 3. Polskie Centrum Akredytacji – organ akredytujący jednostki certyfikujące,
 4. upoważnione jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

Produkty uznane za ekologiczne w jednym z krajów UE są uznawane za ekologiczne w każdym z tych krajów. Certyfikaty i dokumenty wydane w dowolnym z krajów UE są honorowane w każdym z tych krajów. W ramach obrotów handlowych w UE reguluje to art. 34 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Zgodnie z tym artykułem pt. „Swobodny przepływ produktów rolnictwa ekologicznego”: Właściwe organy, organy kontrolne i jednostki certyfikujące nie mogą, z przyczyn odnoszących się do metody produkcji, znakowania lub prezentacji tej metody, zakazać ani ograniczyć obrotu produktami ekologicznymi, które zostały poddane kontroli przez inny organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą zlokalizowane w innym państwie członkowskim w zakresie, w jakim produkty te spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

Produkty wytworzone poza UE mogą być uznane za ekologiczne w UE po spełnieniu określonych warunków. Komisja Europejska w drodze rozporządzenia uznaje kraje, w których systemy kontroli, certyfikacji i produkcji są uznane za równoważne. W drodze rozporządzenia są uznawane również jednostki certyfikujące w krajach trzecich, których certyfikaty są uznane za równoważne certyfikatom wydanym przez jednostki certyfikujące w UW. Szczegóły w tym zakresie są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. L 334 z 12.12.2008, str. 25, z późn. zm.).

Odrębne wymagania dotyczą produktów opakowanych, które muszą mieć zna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy