Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

24 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Zamówienia bagatelne – przepisy niestosowane

165

Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie dopiero z początkiem 2021 r., a już pojawiają się rozbieżne interpretacje dotyczące stosowania poszczególnych instytucji prawnych. Część z nich pojawia się prawdopodobnie wskutek świadomie zaplanowanej i w zasadzie koniecznej elastyczności regulacyjnej. Należą do nich klauzule generalne, używane np. w przepisach dotyczących analizy potrzeb i wymagań (art. 83 nowego Pzp) i przedmiotowych środków dowodowych (art. 106 nowego Pzp), w zakresie negocjacji w trybie podstawowym (art. 279 nowego Pzp) czy raportu z realizacji umowy (art. 446 nowego Pzp). Część z tych nowości będzie mieć niszowe zastosowanie, jednak pojawia się nowe ujęcie istniejącego rozwiązania, które będzie miało wpływ na praktycznie wszystkich zamawiających. Jest to, oczywiście, zagadnienie zamówień bagatelnych.

Wprzypadku zamówień bagatelnych różne niejasne interpretacje są o tyle zaskakujące, że – poza pewnymi wyjątkami – regulujące je przepisy są dość jasne. Zgodnie z art. 2 ust. 2 nowego Pzp do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272. 

POLECAMY

Katalog w ujęciu pozytywnym

Ustawodawca wprowadził katalog przepisów w ujęciu pozytywnym – wskazane przepisy mają zastosowanie w sytuacji udzielania zamówień bagatelnych (odmiennie niż dotychczasowe ujęcie, negatywne – art. 4 pkt 8 „starego” Pzp). W celu ułatwienia analizy można zagadnienie ująć w postaci tabeli.
Pozytywne ujęcie tych przepisów oznacza, że dokładnie wskazane, a nie inne przepisy mają zastosowanie do zamówień bagatelnych. Gdyby ustawodawca chciał objąć to zagadnienie innymi przepisami, to niewątpliwie by to uczynił.

Przepisy, które nie mają zastosowania

W literaturze przedmiotu oraz w wypowiedziach konferencyjnych osób zajmujących się zamówieniami publicznymi istnieje nurt „podciągania” przyszłej procedury zamówień bagatelnych do zamówień udzielanych zgodnie z Pzp. 

Tabela 1.
Przepisy nowego Pzp, które stosuje się do zamówień bagatelnych
art. 2 ust. 2 koncepcja zamówień bagatelnych
art. 82 roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
art. 267 ust. 1 zamieszczanie ogłoszeń w BZP
art. 267 ust. 2 pkt 9 ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym
art. 268 publikacja i treść ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym
art. 269 ust. 1 zamieszczenie ogłoszenia w BZP za pomocą środków komunikacji elektronicznej
art. 271 ust. 1–3 zmiana ogłoszenia bagatelnego
art. 272 treść zamówienia bagatelnego/zakres informacji zawartych w ogłoszeniu bagatelnym


Tendencja ta była i jest zauważalna już wobec zamówień do 30 000 euro w „starym” Pzp. Jakie przepisy miałyby mieć wg tych poglądów zastosowanie do zamówień, do których (zgodnie z wolą ustawodawcy) całość „starego” Pzp nie ma zastosowania? Należą do nich przepisy dotyczące (autorski wybór z publikacji, w tym instytucji kontrolnych oraz wystąpień konferencyjnych):

 • obliczania wartości zamówienia;
 • zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
 • zasady pisemności;
 • zasada proporcjonalności;
 • niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczenie ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy (jakoby obowiązujące zasady przy udzielaniu zamówień w ramach Pzp);
 • planu zamówień;
 • opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności równoważności;
 • rażąco niskiej ceny; 
 • art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych interpretowany jako ścisła norma proceduralna do bezpośredniego stosowania (tymczasem jest to generalny przepis dyrektywny);
 • zmiany umowy. 

Podobna tendencja

Tymczasem już widać podobną tendencję w stosunku do zamówień bagatelnych, które jeszcze nawet nie zdążyły wejść w życie. Jakie przepisy miałyby mieć wg tych poglądów zastosowanie do zamówień bagatelnych, a o których ustaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy