Zarzut nieprawidłowego poprawienia oferty

Z orzecznictwa KIO Otwarty dostęp

W praktyce rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą środków ochrony prawnej można zauważyć oszczędne formułowanie przez odwołujących zarzutów, które dopiero na rozprawie ulegają konkretyzacji.

Czynność ta ogranicza się albo poprzez przywołanie podstawy prawnej – normy prawa materialnego lub przepisu procedury udzielenia zamówienia publicznego – albo poprzez ogólne, pobieżne odniesienie w treści uzasadnienia odwołania do określonej czynności faktycznej zamawiającego. Działanie takie z pewnością należy uznać za niezwykle ryzykowne, gdyż KIO – zgodnie z art. 192 ust. 7 Pzp1 – nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

POLECAMY

Niezgodność oferty z SIWZ


Dość częstą sytuacją, o której mowa powyżej, jest formułowanie zarzutu wyłącznie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednoczesne
kwestionowanie czynności poprawienia przez zamawiającego błędów oferty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 Pzp, bez jakiegokolwiek wskazania, na czym owa wadliwość poprawienia oferty miałaby polegać. 

Odwołujący uprawnienia do rozszerzającego zakresu zaskarżenia swojego odwołania wywodzą z treści art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, który odwołuje się właśnie do art. 87 ust. 1 pkt 3 Pzp. Zgodnie bowiem z tym przepisem: (…) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

WAŻNE!

Prawidłowe wniesienie środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie, powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy