Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

1 września 2021

NR 195 (Wrzesień 2021)

Zmiana ogłoszenia poniżej i powyżej progów unijnych

0 46

W aktualnym systemie zamówień publicznych, podobnie jak miało to miejsce w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 roku, zamawiający może zmienić ogłoszenie, w tym zmienić ogłoszenie o zamówieniu.

Zanalizy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), wynika, że sfera dopuszczalnych modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu zależna jest po pierwsze od tego, czy zmiana dotyczy ogłoszenia o zamówieniu poniżej progu unijnego, czy też odnosi się do zamówienia o wartości równej lub przekraczającej próg unijny. Po drugie uprawnienie do zmiany ogłoszenia o zamówieniu zależne jest od „istotności” zmian charakteru zamówienia w stosunku do pierwotnie określonych w ogłoszeniu.
 

POLECAMY

Ogłoszenia w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne

W zamówieniach poniżej progu unijnego ogłoszenia, o których mowa w dziale III1, zamieszczane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Katalog rodzajów ogłoszeń określił ustawodawca w art. 267 ust. 2 Pzp wśród których, dla analizy przedstawionego na wstępie problemu, istotne jest:

 1. ogłoszenie o zamówieniu oraz
 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Podobnie jak w zamówieniach unijnych, tak i w przypadku postępowań poniżej progu unijnego, zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i przechowywać dowód jego zamieszczenia.

Ważne

Stosownie do dyspozycji art. 269 Pzp zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP. Prezes Urzędu ma natomiast obowiązek zapewnienia technicznego utrzymania systemu teleinformatycznego, przy którego użyciu udostępniany jest BZP.

Zakres uprawnienia zamawiającego do zmiany ogłoszenia

W przypadku postępowań poniżej progu unijnego, stosownie do treści art. 271 ust. 1 Pzp, zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ustawodawca nie uzależnił korzystania z tego uprawnienia od określonych przesłanek.

Ważne

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Jeżeli zmiana, o której mowa w art. 271 ust. 2 Pzp, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach.

Jeżeli zamawiający skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 270 ust. 1 i 2 Pzp, tj. opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej lub przekazał ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP, udostępnia lub przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym miejscu. 

Jeżeli zamawiający skorzystał z uprawnienia wynikającegoz art. 270 ust. 1 i 2 Pzp, tj. opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej lub przekazał ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniuw BZP, udostępnia lub przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaw tym miejscu. 

Analizując zakres dopuszczalnych zmian ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniach poniżej progu unijnego, należy mieć na uwadze to, że: zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 266 Pzp wyłączono w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonych przez zamawiających publicznych, stosowanie przepisów między innymi art. 88–90 Pzp, wśród których jest norma zakazująca dokonywania niektórych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu2.

Zakres informacji w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

Na podstawie art. 272 ust. 2 Pzp zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439). W Załączniku nr 9 wskazano zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie to zawierać powinno podstawowe informacje, w tym:

 1. rodzaj ogłoszenia,
 2. przedmiot zamówienia – nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego,
 3. numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system) oraz
 4. datę zamieszczenia ogłoszenia (nadawaną automatycznie przez system).

Ponadto ogłoszenie powinno zawierać takie dane zamawiającego, jak:

 1. nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;
 2. krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);
 3. adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;
 4. lokalizację adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;
 5. numer telefonu lub faksu zamawiającego;
 6. adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 7. adres strony internetowej zamawiającego;
 8. rodzaj zamawiającego określony zgodnie z Pzp oraz 
 9. przedmiot działalności zamawiającego.

Następnie należy podać informacje dotyczące zmienianego ogłoszenia, to jest:

 1. rodzaj zmienianego ogłoszenia wskazany zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy;
 2. numer zmienianego ogłoszenia w BZP;
 3. identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia.

W końcowej części załącznika określono sposób dokonania zmiany ogłoszenia poprzez wskazanie:

 1. informacji o punkcie zmienianego ogłoszenia, w którym znajduje się zmieniana lub dodawana informacja oraz
 2. opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia może także zawierać informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje takie informacje).

Mechanizm dokonywania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Dokonanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP wymaga zalogowania się zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. W celu wyświetlenia listy ogłoszeń zamawiający pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl po zalogowaniu kliknięciem kafelka „Moje ogłoszenia” uzyskuje dostęp do swoich ogłoszeń. Widok „Moje ogłoszenia” prezentuje listę ogłoszeń zalogowanego zamawiającego w podziale na:

 • Ogłoszenia w przygotowaniu – lista ogłoszeń roboczych oraz zatwierdzonych.
 • Ogłoszenia opublikowane – lista ogłoszeń opublikowanych4.

Mechanizm dokonania zmiany ogłoszenia na Platformie e-Zamówienia jest specyficzny. W katalogu wyświetlanych rodzajów ogłoszeń zamawiającemu nie zostanie udostępniony formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, modyfikacji tego ogłoszenia będzie musiał dokonać na pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu. W tym celu zamawiający wybiera w zakładce „Moje ogłoszenia” to ogłoszenie, które chce następnie zmienić. Po wyświetleniu ogłoszenia pojawia się zakładka „Zmień ogłoszenie”. Dokonanie zmiany, np. ogłoszenia o zamówieniu, odbywa się poprzez edytowanie tego ogłoszenia. Jest to mechanizm ułatwiający pracę zamawiającym, zamiast bowiem wpisywać do formularza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia numery i oznaczenia zmienianych sekcji oraz punktów, w których dokonywane są zmiany, zamawiający na zmienianym ogłoszeniu dokonuje modyfikacji jego postanowień.

Wbrew temu, co mogłoby wynikać z wykładni przepisów działu III Pzp, na Platformie e-Zamówienia nie wszystkie zakładki zawarte w zmienianym ogłoszeniu są aktywne i nie wszystkie pola (rubryki) umożliwiają zmianę ich treści. O ile niektóre z tych pozycji nie mogą być zmienione ze względów obiektywnych, np. identyfikator postępowania – który jest nadawany automatycznie przez system, o tyle na przykład zmiana trybu podstawowego z wariantu, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp (tzw. tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami), na np. wariant, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji) nie był możliwy5.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, które będzie zamieszczone w BZP, jest sporządzane przez zamawiającego na wersji pierwotnej ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający, nadając nową treść albo nowe brzmienie poszczególnym postanowieniom pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu, dokonuje jego modyfikacji. Na ekranie wyświetla się informacja ogólna w górnym lewym rogu ekranu https://ezamowienia.gov.pl 

, w górnej poziomej belce zaś ukazuje się komunikat , dalej zaś wskazany jest numeru zmienianej sekcji.

Ważne

Należy pamiętać, że widok ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, prezentowany zamawiającemu na ekranie, odbiega od „wizualizacji” tego ogłoszenia już po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Układ sekcji i treści formularza wypełnianego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczanego w BZP w trakcie jego wypełniania odzwierciedla układ pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu. Jednakże ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych obejmuje swoją strukturą następujące elementy:

 1. Podstawowe informacje, w tym:
  • numer ogłoszenia (nadawany automatycznie) i data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie),
  • przedmiot zamówienia – nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;
 2. Zamawiający, w tym dane teleadresowe zamawiającego;
 3. Informacje dotyczące zmienianego ogłoszenia w tym:
  • rodzaj ogłoszenia,
  • numer zmienianego ogłoszenia,
  • wersja zmienianego ogłoszenia;
 4. Informacje dodatkowe.

Uwaga:
W wersji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dostępnej, na Platformie e-Zamówienia w połowie 2021 roku dokonanie jakiejkolwiek akcji (kliknięcie lub dodanie treści, lub zmiana treści) sprawia, że w wygenerowanym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia pojawia się informacja o zmianie, nawet jeżeli de facto zamawiający żadnej zmiany treści danego elementu ogłoszenia o zamówieniu nie dokonał.

Po wypełnieniu właściwych rubryk lub zaznaczeniu określonych kafli udostępnionych przez system, zamawiający kończy uzupełnienie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zaznaczeniem ikony „Zapisz i zakończ” znajdującej się w górnym prawym rogu ekranu. Zamawiający może także zaznaczyć ikonę „Zapisz” i wrócić do uzupełnienia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia później. W praktyce system wyświetli zmienione ogłoszenie w ten sposób, że w danej sekcji, np. w Sekcji IV – „Przedmiot zamówienia”, pokazana zostanie informacja dotycząca np. „4.2.2.”, następnie , np. „Krótki opis przedmiotu zamówienia”, a dalej wyodrębnienie rubryki , gdzie prezentowana będzie treść ogłoszenia przed zmianą oraz wyodrębniona zostanie rubryka , gdzie prezentowana będzie treść ogłoszenia po zmianie.

Treść zmienionego ogłoszenia zamieszczanego w BZP

Po zapisaniu i zakończeniu procesu uzupełniania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamawiający zamieszcza wyżej wymienione ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wygenerowana przez Platformę e-Zamówienia struktura i treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (np. ogłoszenia o zamówieniu) ma nieco inny wygląd niż ten, który zamawiający widział, wypełniając to ogłoszenie. Przykładowo ogłoszenie po zmianach będzie miało następującą strukturę i układ treści:

1.Podstawowe informacje w tym:

a) numer ogłoszenia (nadawany automatycznie) i data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie)
b) przedmiot zamówienia – nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;

2.Sekcja I – Zamawiający, w tym dane teleadresowe oraz inne dotyczące zamawiającego:

1.1)  nazwa zamawiającego
1.2)  oddział zamawiającego
1.3)  krajowy numer identyfikacyjny
1.4)  dane adresowe zamawiającego obejmujące:
1.4.1)  ulicę
1.4.2)  miejscowość
1.4.3)  kod pocztowy
1.4.4)  województwo
1.4.5)  kraj
1.4.6)  lokalizację NUTS 3
1.4.7)  numer telefonu
1.4.8)  numer faxu
1.4.9)  adres poczty elektronicznej
1.4.10)  adres strony internetowej
1.5)  rodzaj zamawiającego
1.6)  przedmiot działalności zamawiającego;

3.     Sekcja II – Informacje podstawowe, w tym:

2.1)  numer ogłoszenia
2.2)  data ogłoszenia;

4.    Sekcja III – Zmiana ogłoszenia

3.1)     nazwa zmienianego ogłoszenia: np. ogłoszenie o zamówieniu (ze względu na temat artykułu)
3.2)     numer zmienianego ogłoszenia
3.3)     identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia
3.4)     identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia Np. Sekcja VIII – Procedura
3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: Np. 8.1. Termin składania ofert: przed zmianą 
np. 2021-09-07 12.00, po zmianie np. 2021-09-15 12.00
3.4.1)     Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3.     Termin otwarcia ofert: przed zmianą np. 2021-09-07 12.15, po zmianie np. 2021-09-15 12.15
3.4.1)     Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4.     Termin związania ofertą: przed zmianą np. 2021-10-04, po zmianie np. 2021-10-13.

O zakresie dokonanych zmian zawartych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia dowiedzą się wykonawcy z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
 

Ogłoszenia w zamówieniach unijnych – informacje ogólne

Zgodnie z art. 86 Pzp ogłoszenia, o których mowa w dziale II5 przekazywane są przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zarówno ogłoszenie o zamówieniu, jak i zamówienie o zmianie ogłoszenia oraz inne ogłoszenia, w myśl art. 87 Pzp, zamawiający przygotowuje zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UEL 296 12 listopada 2015 r.,str. 1, z późn. zm.) i przekazuje zgodnie z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy