Warunki dotyczące doświadczenia (2)

Jak udzielać zamówień

W lutowym numerze „Monitora Zamówień Publicznych” omówione zostały warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i sposoby badania doświadczenia wykonawcy. Przedstawione tam problemy nie wyczerpują jednak ogólnego tematu – warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy. Przedstawiamy je poniżej.

Z ustawy Pzp1 wynika uprawnienie wykonawcy do polegania na zasobach innego podmiotu zarówno w odniesieniu do konkretnego zamówienia, jak i jego części. Dotyczy to m.in. zdolności technicznych lub zawodowych, w tym doświadczenia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących je z wykonawcą stosunków prawnych. Wskazując jednak, że uprawnienie do polegania na zasobach innego podmiotu nie przysługuje wykonawcy w zakresie części kluczowej, objętej zastrzeżeniem zamawiającego o obowiązku jej osobistego wykonania.

POLECAMY

Poleganie na zasobach innego podmiotu

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ważne!

Obok wymagania przedstawienia zobowiązania podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zamawiający na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) może wymagać przedłożenia także innych dokumentów.

Służą one do oceny, czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz w celu oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Z przedkładanych dokumentów winien wynikać w szczególności:

  • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  • sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz
  • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W zależności od rodzaju udostępniającego zasobu w niektórych przypadkach na podstawie ww. dokumentów zamawiający jest zobowiązany zweryfikować, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. To ostatnie wynika, jak już wskazano wyżej, z art. 22a ust. 4 Pzp. Niewątpliwie oznacza to zaostrzenie przepisów i zakaz przekazywania zdolności technicznych lub zawodowych w ww. zakresie, poprzez np. świadczenie usług doradztwa lub...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy