Dołącz do czytelników
Brak wyników

Warunki dotyczące doświadczenia (2)

Artykuły | 11 maja 2018 | NR 161
361

W lutowym numerze „Monitora Zamówień Publicznych” omówione zostały warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i sposoby badania doświadczenia wykonawcy. Przedstawione tam problemy nie wyczerpują jednak ogólnego tematu – warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy. Przedstawiamy je poniżej.

Z ustawy Pzp1 wynika uprawnienie wykonawcy do polegania na zasobach innego podmiotu zarówno w odniesieniu do konkretnego zamówienia, jak i jego części. Dotyczy to m.in. zdolności technicznych lub zawodowych, w tym doświadczenia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących je z wykonawcą stosunków prawnych. Wskazując jednak, że uprawnienie do polegania na zasobach innego podmiotu nie przysługuje wykonawcy w zakresie części kluczowej, objętej zastrzeżeniem zamawiającego o obowiązku jej osobistego wykonania.

Poleganie na zasobach innego podmiotu

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ważne!

Obok wymagania przedstawienia zobowiązania podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zamawiający na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) może wymagać przedłożenia także innych dokumentów.

Służą one do oceny, czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz w celu oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Z przedkładanych dokumentów winien wynikać w szczególności:

 • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 • sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz
 • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W zależności od rodzaju udostępniającego zasobu w niektórych przypadkach na podstawie ww. dokumentów zamawiający jest zobowiązany zweryfikować, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. To ostatnie wynika, jak już wskazano wyżej, z art. 22a ust. 4 Pzp. Niewątpliwie oznacza to zaostrzenie przepisów i zakaz przekazywania zdolności technicznych lub zawodowych w ww. zakresie, poprzez np. świadczenie usług doradztwa lub szeroko rozumianego konsultingu w zamówieniach na roboty budowlane i usługi projektowe.

Ważne!

Przywołane przepisy nakazują zamawiającemu wymagać od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia przedstawienia przez podmiot, na którego zasoby się powołuje, jednoznacznego oświadczenia, iż będzie on, jeśli chodzi o udostępnienie potencjału w postaci doświadczenia, co do zasady podwykonawcą konkretnych robót budowlanych lub usług.

Z orzecznictwa KIO

Na konieczność udziału podmiotu udostępniającego zasoby w celu wykonania zamówienia zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1755/17: W świetle przywołanego przepisu podmiot trzeci zobowiązany jest – w szczegółowo określonych sytuacjach – do zrealizowania robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu w sytuacjach określonych niniejszym przepisem zobowiązany jest do zaangażowania podmiotu trzeciego – w sposób bezpośredni – w realizację tego przedmiotu zamówienia. Wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdzie jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia – co zostało dostrzeżone przez ustawodawcę – zwłaszcza w przypadku zamówień na roboty budowlane, w których podmiot trzeci musi czynnie uczestniczyć przy realizacji zamówienia.

W przypadku gdy zamawiający określi jeden kompleksowy warunek dotyczący doświadczenia, np. wykonanie 6 km kanalizacji sanitarnej, podmiot ten powinien się zobowiązać, iż zrealizuje roboty budowlane, do których jego doświadcze-nie jest niezbędne.

Niestety, ani z przepisu dyrektywy 2014/24/UE, ani z treści art. 22a ust. 4 Pzp, nie można wywieść, jaki zakres podwykonawstwa powinien realizować taki podmiot – czy wszystkie roboty budowlane składające się na budowę 6 km kanalizacji, czy tylko istotny ich element, a jeżeli tak, to jaki zakres jest odpowiedni – 50%, 80%?

Dodatkowo rodzi się pytanie, czy w takim przypadku wykonawca, któremu udzielono zamówienia, może jakąś część zamówienia zrealizować, a jeżeli tak, to jaką.

Ważne!

Nie budzi wątpliwości, iż udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego nie może mieć wyłącznie na celu formalnego potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, ale powinno stanowić realne wsparcie wykonawcy w realizacji zamówienia.

W wyroku z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1857/17, odnosząc się do tego zagadnienia, Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość wykluczenia wykonawcy z postępowania, gdyż ze zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby i planowanego podziału zadań pomiędzy wykonawcą a podmiotem w ramach przedmiotu zamówienia wynikało, iż podmiot ten nie będzie realizował zamówienia.

Zamawiający zażądał, aby każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazał się doświadczeniem w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości min. 7 000 000 zł brutto każda, polegających na budowie i/lub przebudowie budynku. Jak wskazał zamawiający w treści SIWZ: Użyte określenia „budowa”, „przebudowa”, „budynek” należy interpretować w rozumieniu nadanym ustawą – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,poz. 290 ze zm.). Na podstawie zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów i dodatkowych wyjaśnień Izba stwierdziła, iż:

Wartość prac planowanych do powierzenia podmiotowi trzeciemu, których zakres wbrew twierdzeniu odwołującego nie stanowił katalogu otwartego, lecz zamknięty, wynosi 160 tys. zł brutto, podczas gdy:

 • wartość robót budowlanych wskazanych przez zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu to min. 7 000 000,00 zł brutto każda robota,
 • a wartość oferty odwołującego to 12 129 681,20 zł.

Izba uznała, iż z niniejszego wynika, że wartość robót deklarowanych przez odwołującego do powierzenia do realizacji podmiotowi trzeciemu, na zasoby którego odwołujący powołał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to zaledwie: odpowiednio 2,3% minimalnej wartości robót budowlanych, których realizacją miał się wykazać wykonawca i 1,3% wartości całkowitej oferty.

Dodatkowo zakres prac, który wskazał odwołujący do powierzenia podmiotowi trzeciemu, nie mieści się w pojęciu budowy lub przebudowy w rozumieniu Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), do których odwoływał się warunek zamawiającego, a ponadto niektóre z tych prac należy zakwalifikować jako usługę, a nie robotę budowlaną (trawniki, siew, montaż wyposażenia). Jednocześnie, zgodnie z deklaracją podmiotu trzeciego, zobowiązał się on do udostępnienia swoich zasobów przez cały okres realizacji zamówienia, co stało, zdaniem Izby, w sprzeczności ze wskazanym rodzajem prac i terminem ich realizacji, byłyby one bowiem wykonywane wyłącznie w końcowej fazie realizacji zamówienia.

Dlatego też twierdzenie odwołującego, iż dysponuje potencjałem na takim poziomie, który gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia, w ocenie Izby nie znalazło potwierdzenia w istniejącym stanie faktycznym.

Prawo wykonawcy i ograniczenia

Chociaż z art. 22a Pzp wynika prawo wykonawcy do powołania się – w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu – na zasoby podmiotów trzecich, to z ust. 4 tego przepisu wynika w tym zakresie daleko idące ograniczenie.

Ważne!

Dopuszczalność polegania na zasobie doświadczenia została uzależniona od tego, czy podmiot trzeci zrealizuje roboty budowlane i usługi, do realizacji których zasób jest potrzebny.

Powyższe oznacza obowiązek zapewnienia podwykonawstwa podmiotu trzeciego, które powinno być nie tylko zadeklarowane, ale i egzekwowane w trakcie wykonywania roboty czy usługi.

Cel wprowadzenia tych regulacji był oczywisty, ograniczenie zjawiska pozornego udostępniania potencjału, czego efektem przez wiele lat był handel referencjami. Przepisy te służyć mają w swej istocie zapewnieniu zamawiającemu, że udostępniony przez podmiot trzeci zasób rzeczywiście i realnie zostanie wykorzystany w trakcie realizacji zamówienia.

W tym kontekście, w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1299/17, Krajowa Izba Odwoławcza oceniała prawidłowość działania zamawiającego, który minimalną zdolność wymaganą od wykonawcy w zakresie doświadczenia określił tylko w stosunku do części przedmiotu zamówienia, w zakresie doświadczenia dotyczącego pozostałej części zamówienia zamawiający odstąpił od określenia warunku, i stwierdziła, iż z przepisów wynika, że konieczność zrealizowania przez podmiot trzeci usługi lub roboty budowlanej, jako podwykonawca, dotyczy tej części przedmiotu zamówienia, do realizacji której był wymagany udostępniany zasób.

Wymagany od wykonawców zasób (warunek) wiedzy i doświadczenia zamawiający opisał w rozdziale IV ust. 1.2 lit. a SIWZ. Oczekiwał wiedzy i doświadczenia rozumianego jako wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie trzech trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia lub zamówień polegających na prowadzeniu eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych, w ciągu kolejnych maksymalnie 12 miesięcy, w liczbie min. 2000 szt. opraw jednocześnie (reflektorów, naświetlaczy), w tym: na wieżach – min. 30 szt., na konstrukcjach mostowych – min. 250 szt., na dachach – min. 80 szt.

Ważne!

Zamawiający wymagał zatem posiadania przez wykonawców wiedzy i doświadczenia nabytych wskutek co najmniej jednokrotnego wykonania w ostatnim okresie usługi polegającej na prowadzeniu eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych o określonej ilości (skali).

Oczywiste jest, że tak sprecyzowany zasób wiedzy i doświadczenia był niezbędny w celu realizacji tej części przedmiotu zamówienia, którą można było określić mianem prowadzenia eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych.

Dostrzeżenia wymagało jednak, że przedmiot zamówienia w tym postępowaniu był szerszy i nie ograniczał się wyłącznie do prowadzenia eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych, ale obejmował także konserwację tej iluminacji. Wskazywał na to tytuł samego postępowania, traktujący o czynnościach eksploatacyjnych i konserwacyjnych, a także opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do SIWZ. W tym ostatnim dokumencie w pkt 2 wskazano, że przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko czynności eksploatacyjne, ale i konserwacyjne iluminacji.

Tymczasem warunek udziału w postępowaniu z rozdziału IV ust. 1.2 lit. a SIWZ dotyczył wyłącznie posiadania wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu eksploatacji iluminacji takich obiektów. W tej sytuacji, w świetle art. 22a ust. 4 Pzp podmiot trzeci, na którego zasobie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych odwołujący się oparł, musiał zrealizować usługę jedynie w zakresie eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych.

Nie musiał natomiast realizować usługi w części dotyczącej konserwacji iluminacji obiektów, gdyż nie dotyczył jej rozpatrywany...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy