Dział: Jak udzielać zamówień

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Procedura sanacyjna a przedmiotowe środki dowodowe

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2019 r. nakładają na wykonawcę obowiązek złożenia przedmiotowych środków dowodowych do terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Czytaj więcej

Oświadczenie konsorcjalne – czemu służy?

Podmioty wspólnie ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego zostały ustawowo obowiązane do składania oświadczeń ukazujących założony sposób realizacji zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, nie było znane reżimowi Prawa zamówień publicznych, który funkcjonował do 2021 roku. Jest to zapewne jedna z przyczyn licznych wątpliwości, które ujawniają się po stronie zarówno wykonawców sporządzających takie oświadczenia, jak i zamawiających poddających je weryfikacji.

Czytaj więcej

Konflikt interesów w praktyce

Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, znane są już z poprzedniego stanu prawnego, który obowiązywał przed 2021 rokiem.

Czytaj więcej

Podział zamówienia na części

Obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych w kilku miejscach odnosi się do podziału zamówienia na części oraz uprawnień i obowiązków z tym związanych. Regulacje dotyczą konieczności wskazania powodów niedokonania podziału zamówienia na części oraz uprawnienia do wskazania maksymalnej liczby części, na którą możliwe jest złożenie ofert lub która może być udzielona jednemu wykonawcy.

Czytaj więcej

Informacje pochodzące od podwykonawcy jako tajemnica przedsiębiorstwa

Zastrzeżenie informacji składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako tajemnicy przedsiębiorstwa – przewidziane w art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – jest standardową procedurą stosowaną szeroko przez wykonawców z niemal każdej branży.

Czytaj więcej

In-house – dopuszczalne czy niedopuszczalne?

W sytuacji gdy zamawiający ma świadomość potrzeby zabezpieczenia usługi transportowej umowami zawieranymi z podmiotami zewnętrznymi, decyzja o wyborze formuły in-house do wykonania zadania własnego gminy nie może być uznana za dopuszczalną.

Czytaj więcej

Odwołanie i co dalej?

Istotnym elementem procedury udzielania zamówień publicznych jest składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Obsługa tej procedury z punktu widzenia zamawiającego nie jest nadmiernie skomplikowana, wymaga jednak obycia z praktyką udzielania zamówień oraz umiejętności poruszania się po ustawie – Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do ustawy. Dla wykonawców jest nieco trudniejsza.

Czytaj więcej

Kwestionariusz oceny trybów negocjacyjnych

OBECNA SYTUACJA KRYZYSOWA OBLIGUJE NAS DO TEGO, ŻEBY W KAŻDEJ SFERZE ŻYCIA POSZUKIWAĆ ROZWIĄZAŃ NAPRAWCZYCH I KORYGUJĄCYCH, SŁOWEM: RATUJĄCYCH RZECZYWISTOŚĆ, W TYM TAKŻE ZAMÓWIENIOWĄ.

Czytaj więcej

Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – plany postępowań

Jednostki samorządu terytorialnego realizują swoje zadania w ramach środków określonych w uchwale budżetowej, która podaje źródła ich finansowania. Wielkość wykonania budżetu może stanowić cenne informacje o ewentualnych ryzykach utrudniających pełne wykonanie budżetu czy konieczności podjęcia niezbędnych działań zmierzających do maksymalnego wykonania zaplanowanych zadań.

Czytaj więcej

Nieprzewidywalna istotna zmiana okoliczności

Na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Czytaj więcej

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wspólnego

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytaj więcej

Krok po kroku

Każdy specjalista musi kiedyś zacząć swoją „zamówieniową drogę”, a początki bywają trudne. Niniejszy artykuł powstał z myślą o ich ułatwieniu. Poniżej przedstawiono poszczególne kroki udzielania zamówień publicznych – od zidentyfikowania potrzeb do podpisania umowy.

Czytaj więcej