Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe obowiązki zamawiającego

9 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Zmiany w rocznym sprawozdaniu

0 197

Od bieżącego roku Urząd Zamówień Publicznych rozszerzył funkcjonalność platformy e-zamówienia o moduł pozwalający na opublikowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień. W związku ze wdrożeniem nowego narzędzia niezbędne okazało się dostosowanie do jego uwarunkowań przepisów prawa w postaci rozporządzenia.

Potrzeba ta znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. z z dnia 29 grudnia 2021 r., poz. 2463). Zgodnie z jego brzmieniem zamawiający w składanym sprawozdaniu będą zobligowani do podania
następujących danych:

POLECAMY


Informacje formalne

 

 • Nazwa zamawiającego, informacje o oddziale zamawiającego, adres siedziby zamawiającego, krajowy numer identyfikacyjny (NIP lub REGON), adres strony internetowej zamawiającego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
 • Rodzaj zamawiającego (ten sam, który wpisujemy w ogłoszeniach), a w przypadku zamawiających sektorowych także rodzaj prowadzonej działalności sektorowej;
 • Informacja, czy dany formularz dotyczy złożenia, czy korekty uprzednio złożonego sprawozdania.

 

Informacje o udzielonych zamówieniach


Wypełniając część merytoryczną formularza, należy zwrócić uwagę na różnice w zakresie podawanych danych dotyczących zamówień udzielonych w wyniku postępowań przeprowadzonych w progu krajowym oraz progu unijnym.

1.     W odniesieniu do zamówień udzielonych w wyniku przeprowadzenia postępowania w progu krajowym (z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi) jesteśmy zobligowani do podania następujących danych:

 • liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej (nie uwzględniamy tu zatem postępowań unieważnionych);
 • wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz na tryby udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;

2.     W odniesieniu do zamówień udzielonych w wyniku przeprowadzenia postępowania w progu unijnym (z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi) jesteśmy zobligowani do podania znacznie większej ilości danych, co wynika z faktu zastosowania innego publikatora, z którego dane nie są zaciągane oraz przetwarzane przez Urząd Zamówień Publicznych. W tym przypadku katalog danych, który będziemy musieli przesłać w sprawozdaniu, kształtuje się następująco:

 • numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy i usługi),
 • przedmiot zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1, z późn. zm.3) − Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.),
 • tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
 • kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców, oznaczającego kraj, w którym wybrany wykonawca lub wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług;
 • liczba części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych;
 • liczba złożonych ofert;
 • liczba odrzuconych ofert;
 • liczba ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 i 2105);
 • informacja, czy zamówienia udzielono wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Powyższe dane należy podać w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Oczywiście w przeważającej większości przypadków zależnie od statusu zamawiającego wszystkie udzielane przez niego zamówienia klasyfikowane będą jako klasyczne albo sektorowe.

Niniejsze porównanie w zakresie raportowania zamówień udzielonych w progu krajowym oraz europejskim pokazuje jednoznacznie rozwój narzędzia e-zamówienia oraz jego możliwości zautomatyzowanego przetwarzania zawartych w nim danych w celach statystycznych. Należy bowiem pamiętać, że sprawozdania służą właśnie pozyskiwaniu danych statystycznych o charakterze zbiorczym. Podobny cel ma wymagane nową ustawą przesyłanie do UZP informacji o złożonych ofertach. Dane jednostkowe, dotyczące konkretnych postępowań, niezmiennie są zawarte w dokumentacji danego postępowania.


Konflikt interesów


Dość niszowym, ale wartym poruszenia zagadnieniem jest sprawozdawczość względem postępowań o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, czyli wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

 • numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy i usługi);
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień;
 • trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
 • liczby przypadków wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, w tym skutkującego wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy;
 • liczby porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, z podziałem na liczbę wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczbę wykonawców, których oferta została odrzucona, jako podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Także w tym przypadku wyżej wymienione dane należy podać z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Usługi społeczne i inne szczególne usługi


Kolejnym aspektem, który należy uwzględnić w składanym sprawozdaniu, są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy Pzp.
 

Ważne

W tym przypadku bez względu na zastosowany próg krajowy lub unijny zamawiający musi każdorazowo uwzględnić w składanym sprawozdaniu wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia (nie uwzględniamy tu zatem postępowań unieważnionych) ze wskazaniem:

 • numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • opisu usługi;
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień;
 • trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
 • czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o którym mowa w art. 361 ust. 1 lub art. 392 ust. 3 ustawy;
 • wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług;
 • liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych;
 • liczby złożonych ofert;
 • liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

 

Wykaz zamówień na usługi społeczne musi również uwzględniać podział na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe.


Aspekty społeczne


Zgodnie z rozporządzeniem odrębnie należy również potraktować zamówienia, w których zgodnie z przepisami Pzp zamawiający uwzględnił aspekty społeczne. Zakres wymaganych w tym przypadku wykazu danych zawartych w sprawozdaniu w odniesieniu do postępowań spełniających te kryteria i zakończonych udzieleniem zamówienia kształtuje się następująco:

 • numer ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy i usługi);
 • przedmiot zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień;
 • tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
 • wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług;
 • liczba części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych;
 • liczby złożonych ofert;
 • czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy;
 • czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy;
 • czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty społeczne, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, w tym integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy;
 • czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym: wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy – w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane, wymagania obejmujące aspekty społeczne związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy;
 • czy określono etykietę związaną z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których mowa w art. 104 ustawy;
 • rodzaj podmiotu, któremu udzielono zamówienia (na przykład czy jest to spółdzielnia socjalna lub podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej).

Powyższe zestawienie należy także przygotować z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Aspekty środowiskowe i innowacyjne


Oddzielne wymogi postawiono w rozporządzeniu względem sprawozdawczości zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne. W tym przypadku zamawiający musi przekazać w sprawozdaniu wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia (podpisaniem umowy) zawierający następujące...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy