Autor: Marek Stompel

Były wiceprezes spółki zajmującej się doradztwem z zakresu zamówień publicznych, autor książek i komentarzy problemowych z zakresu zamówień publicznych. Specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Konflikt interesów w praktyce

Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, znane są już z poprzedniego stanu prawnego, który obowiązywał przed 2021 rokiem.

Czytaj więcej

Odwołanie i co dalej?

Istotnym elementem procedury udzielania zamówień publicznych jest składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Obsługa tej procedury z punktu widzenia zamawiającego nie jest nadmiernie skomplikowana, wymaga jednak obycia z praktyką udzielania zamówień oraz umiejętności poruszania się po ustawie – Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do ustawy. Dla wykonawców jest nieco trudniejsza.

Czytaj więcej

Krok po kroku

Każdy specjalista musi kiedyś zacząć swoją „zamówieniową drogę”, a początki bywają trudne. Niniejszy artykuł powstał z myślą o ich ułatwieniu. Poniżej przedstawiono poszczególne kroki udzielania zamówień publicznych – od zidentyfikowania potrzeb do podpisania umowy.

Czytaj więcej

Zmiany w rocznym sprawozdaniu

Od bieżącego roku Urząd Zamówień Publicznych rozszerzył funkcjonalność platformy e-zamówienia o moduł pozwalający na opublikowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień. W związku ze wdrożeniem nowego narzędzia niezbędne okazało się dostosowanie do jego uwarunkowań przepisów prawa w postaci rozporządzenia.

Czytaj więcej

Wartość zamówienia według OPZ (cz. 2)

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak prawidłowo, skutecznie i w sposób niedyskryminacyjny oraz zapewniający uczciwą konkurencję opisać przedmiot zamówienia publicznego, aby w efekcie otrzymać produkt o oczekiwanych przez zamawiającego cechach i funkcjonalnościach.

Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia (cz. 1)

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak prawidłowo, skutecznie i w sposób niedyskryminacyjny oraz zapewniający uczciwą konkurencję opisać przedmiot zamówienia publicznego, aby w efekcie otrzymać produkt o oczekiwanych przez zamawiającego cechach i funkcjonalnościach.

Czytaj więcej

Rygory samooczyszczania

Procedura samooczyszczania wywodzi się z art. 57 ust. 6 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE (ang. self-cleaning). Oznacza weryfikację podmiotową wykonawców na etapie badania podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

Przechowywanie dokumentacji przetargowej

Na skutek implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej DLA polskiego systemu prawnego, od dnia 1 stycznia 2021 r., standardem jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Nowy taryfikator korekt finansowych

Z tematyką zamówień publicznych nierozerwalnie związana jest kwestia korekt finansowych naliczanych za uchybienia w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Znaki towarowe w zamówieniach współfinansowanych z budżetu UE

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20201 wprowadzają pojęcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej

Nieprawidłowości w ocenie zarządzających

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

Czytaj więcej

Zalety i wady systemu zamówień publicznych

System zamówień publicznych w Polsce obowiązuje od 1995 r. Podwaliny pod obecną ustawę – Prawo zamówień publicznych zostały skodyfikowane w 2004 r. Od lat słychać głosy krytyki obarczające system zamówień publicznych za wstrzymywanie inwestycji, niską jakość dostaw, usług i robót budowlanych nabywanych w reżimie zamówień publicznych oraz trudności natury biurokratycznej i formalnej dotyczące głównie sektora MŚP.

Czytaj więcej