Autor: Mateusz Mućka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, współpracownik Mazurek Rudnicki Adwokacka spółka partnerska, specjalizuje się w postępowaniach odwoławczych dotyczących rażąco niskiej ceny oraz branżowych analizach prawno-ekonomicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu – dwuetapowa procedura badania

W trakcie badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą pojawić się wątpliwości, czy i kiedy (z jaką datą) powinny być potwierdzone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności kredytowej wykonawcy lub dysponowania przez niego środkami finansowymi.

Czytaj więcej

Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia

Jedną z najważniejszych zasad zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja między wykonawcami. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

Czytaj więcej

Czyny nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie

Zwalczanie działań sprzecznych z regułami uczciwej konkurencji w zamówieniach pub- licznych i zapobieganie takim działaniom przejawia się w regulacjach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz odrzucenia oferty.

Czytaj więcej

Zmieniające się ceny w 2022 roku a szacowanie wartości zamówienia

Systematycznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na jego prowadzenie. Ciągłe wahania cen materiałów i zwiększające się koszty pracy powodują, że oszacowanie wartości zamówienia w taki sposób, aby odpowiadało ono cenom w dłuższym okresie, może okazać się niezwykle trudne, szczególnie w wypadku zamówień na roboty budowlane.

Czytaj więcej