Zmieniające się ceny w 2022 roku a szacowanie wartości zamówienia

Temat numeru

Systematycznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na jego prowadzenie. Ciągłe wahania cen materiałów i zwiększające się koszty pracy powodują, że oszacowanie wartości zamówienia w taki sposób, aby odpowiadało ono cenom w dłuższym okresie, może okazać się niezwykle trudne, szczególnie w wypadku zamówień na roboty budowlane.

Podstawowym celem szacowania wartości zamówienia jest przede wszystkim dokonanie wyboru co do właściwego sposobu postępowania przez zamawiającego. Oszacowanie wartości zamówienia pozwala na określenie, czy procedura objęta jest reżimem ustawy Pzp, czy należy ją prowadzić, opierając się na regulacjach krajowych, czy też przekracza ona tzw. progi unijne (zob. wyrok KIO z dnia 24 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1566/18). Niemniej jednak istotnym celem określenia szacunkowej wartości zamówienia jest ustalenie „wskaźnika”, do którego należy odnosić zaoferowane przez wykonawców ceny z punktu widzenia przesłanek badania rażąco niskiej ceny. 

POLECAMY

Warto przyjrzeć się możliwości aktualizacji oszacowania wartości zamówienia lub ustalenia, czy oszacowanie, które nastąpiło przed wszczęciem postępowania, jest już nieaktualne z punktu widzenia konieczności wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Podstawy prawne dotyczące możliwości aktualizacji oszacowania wartości zamówienia 
Artykuł 36 ustawy Pzp:

  1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.
  2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Artykuł 224 ust. 2 ustawy Pzp:
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

  1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
  2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Moment szacowania wartości zamówienia

Przepisy ustawy Pzp jednoznacznie określają moment, w którym zamawiający ma przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia: jest to odpowiednio maksymalnie trzy miesiące przed wszczęciem postępowania w wypadku dostaw i usług oraz maksymalnie sześć miesięcy w wypadku robót budowalnych. Zamawiający może zaktualizować przeprowadzone uprzednio szacowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy