Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia

0 297

Jedną z najważniejszych zasad zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja między wykonawcami. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

Względem brzmienia analogicznej przesłanki wykluczenia w ustawie Pzp z 2004 roku (dalej: Pzp2004) zmianie uległ fragment przepisu odnoszący się do sposobu wykazania przez zamawiającego istnienia porozumienia naruszającego konkurencję między wykonawcami. W obowiązującej regulacji mowa jest o wiarygodnych przesłankach zawarcia porozumienia, podczas gdy Pzp2004 posługiwała się sformułowaniem stosownych środków dowodowych.

Artykuł 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp z 2004 roku
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Artykuł 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z 2019 roku
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

POLECAMY

Wiarygodne przesłanki czy środki dowodowe?

Wykluczenie wykonawcy na podstawie wiarygodnych przesłanek zawarcia niedozwolonego porozumienia zamiast na podstawie stosownych środków dowodowych można uznać za uproszczenie i przyśpieszenie procesu wykazania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy