Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

11 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Czy kosztorys ofertowy może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa

467

Ostatnio coraz więcej wykonawców przy składaniu ofert zaczęło zastrzegać niejawność swoich kosztorysów ofertowych, uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jest to, ich zdaniem, dobry sposób na eliminację czynności sprawdzających przez wykonawców, którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskali niższe noty i szukają podstaw do złożenia sprzeciwu wobec wybranej oferty.

Krytyczne zdanie UZP

Wobec powszechności tego zjawiska i liczby skarg do KIO Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swoim portalu, w części „baza wiedzy”, stanowisko w kwestii interpretacji przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. UZP ma zdanie krytyczne co do utajniania kalkulacji kosztorysowych w postępowaniu. W kilku miejscach na stronie internetowej UZP można znaleźć stanowisko, które w sposób jednoznaczny stanowi o tym, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznawane:

POLECAMY

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym rejestr jest jawny oraz art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskiwać w zwykłej i dozwolonej drodze (wyrok SN z 5 dnia września 2001 r., sygn. akt: I CKN 1159/00); 
  • informacje ujawniane przez zamawiającego w czasie otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 Pzp), a więc nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie; 
  • kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane.

To stanowisko UZP poparte jest analizą prawną obowiązujących przepisów, która może być narzędziem dla zamawiających przy badaniu zastrzeżonych przez wykonawców informacji, pod kątem rozstrzygnięcia, czy stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też nie. Jak nakazują przepisy, nie wystarczy, że wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp zastrzeże część informacji, które nie mogą być udostępniane. Zamawiający musi jeszcze każdorazowo zbadać przesłanki takiego zastrzeżenia w konkretnej sytuacji. I to on ostatecznie decyduje, czy informacje zastrzeżone przez wykonawcę można ujawnić, czy też nie.

Ważne

W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę nieujawniania kosztorysu ofertowego czy cen jednostkowych zamawiający może posłużyć się stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych i jego wykładnią.

 

Co można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa 

Według art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) jako tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

Ważne

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób (informacje, które nie zostały przekazane do wiadomości publicznej) – o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.


Ten przepis nie eliminuje kosztorysu czy cen jednostkowych ze zbioru informacji, które mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W zestawieniu jednak z innymi przepisami, a mianowicie z:

  • art. 8 Pzp, który nakazuje jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gwarantującą w praktyce uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, 
  • art. 96 ust. 2 Pzp, który stanowi, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny oraz że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia), 

sytuacja już wygląda nieco inaczej. Ustawodawca bowiem, chcąc uczynić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jak najbardziej transparentnym, przewidział jawność postępowania na każdym etapie, a także jawność dokumentów jemu towarzyszących. Poczynił jednak uwagę, że:

Ważne

zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, składając ofertę, poczyni zastrzeżenie o ich poufności.


Ta możliwość i konieczność weryfikacji zastrzeżenia przez zamawiającego spowodowały, że strony zaczęły te przepisy odmiennie interpretować. Dywagacje na temat tajemnicy przedsiębiorstwa ostatecznie przerwał Urząd Zamówień Publicznych, podając do publicznej wiadomości, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być uznany kosztorys ani ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane. 

Ciekawym materiałem poglądowym była kontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawa, w której wykonawca zastrzegł objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa wycenionego przedmiaru robót. Argumentacja wykonawcy była długa, świetnie napisana i dla wielu przekonująca, np. dla zamawiającego, który nie odrzucił tego zastrzeżenia. Urząd Zamówień Publicznych jednak nie zgodził się z przedstawioną argumentacją, uznając, iż ceny wpisane przez wykonawcę w wycenionych przedmiarach robót powinny zostać ujawnione przez zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy wysunięte przez wykonawcę argumenty przemawiające za objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa wycenionych przedmiarów robót i stanowisko UZP odnośnie do każdego z nich (informacje zaczerpnięto z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2018).

Argument 1
Wykonawca: (…) kalkulacje ceny ofertowej stanowią informacje o kosztach przypisanych przez wykonawcę do określonego zakresu robót (zakresu opisanego nazwą danej pozycji oraz odpowiednim fragmentem dokumentacji przetargowej/SIWZ, dokumentacji technicznej, STWiOR), stanowiąc pośrednio informację na temat organizacji przedsiębiorstwa wykonawcy. Sposób przypisania przez wykonawcę kosztów do danego zakresu robót jest efektem zdobytego przez niego know-how, które wypracował w ciągu wielu lat, świadcząc roboty budowlane na rynku, a przez to informacje te posiadają dla niego wartość gospodarczą.

UZP: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem wykonawcy, bowiem treść wycenionych przedmiarów robót została sporządzona na potrzeby tego konkretnego postępowania i była udostępniona na równych zasadach wszystkim wykonawcom zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem. Wskazał to również sam wykonawca, stwierdzając, że „(…) co prawda zastrzegane kalkulacje zostały opracowane na potrzeby tego konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…)”.

W tym przypadku ceny zawarte w wycenionych przedmiarach robót nie są informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie mogą stanowić informacji posiadających wartość gospodarczą. 

Argument 2
Wykonawca: Utajnione kalkulacje pokazują, w jaki sposób wykonawca określa (wycenia) koszty wykonania poszczególnych robót, w jaki sposób grupuje i dzieli koszty wspólne wykonania robót, w jaki sposób kształtuje zysk i jak przypisuje go do poszczególnych elementów wyceny, w jaki sposób i w jakich obszarach minimalizuje koszty oraz w jaki sposób zamierza zorganizować proces budowlany.

UZP: Nie można zgodzić s
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy