Dołącz do czytelników
Brak wyników

Elektronizacja – planowane zmiany

Artykuły | 17 lipca 2018 | NR 165
382

15 czerwca 2018 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ustawy zmieniającej ustawę:

  • z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018) oraz
  • z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1020, 1920 i 1579).

Projekt ma na celu przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r.  oraz doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych. 

Ważne!

Obowiązek prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, odroczony zostanie do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego, zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowany będzie portal e-Usług.

Ustawa zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, według projektu przedstawionego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) z 14 czerwca 2018 r. ma wejść w życie z dniem 17 października 2018 r., z wyjątkiem art. 1,
który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.

Projektowane zmiany w ustawie Pzp

Dotyczą art. 2 pkt 17, art. 10a ust. 5 i art. 10c ust. 2 Pzp.Zasadniczym celem tych zmian jest doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Znowelizowany art. 2 pkt 17

Ma na celu wykreślenie z definicji środków komunikacji elektronicznej faksu. Zmiana ta będzie skutkowała tym, że na gruncie ustawy Pzp definicja środków komunikacji elektronicznej będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Wyeliminowanie faksu z definicji środków komunikacji elektronicznej wynika z konieczności zapewnienia spójności pomiędzy rozdziałem 2a Pzp, który wdraża postanowienia dyrektywy UE w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami, a brzmieniem art. 2 pkt 17 Pzp.

Znowelizowany art. 10a ust. 5

Doprecyzowuje, że nie wszystkie  oświadczenia, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia.

Znowelizowany art. 10c ust. 2

Spowoduje, że w przypadku, gdy zamawiający odstąpi od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, z uwagi na wystąpienie jednej z przesłanek określonych w art. 10c ust. 1 Pzp – wykonawca może sporządzać ofertę albo część oferty w formie pisemnej, w postaci papierowej i opatrzyć ją, pod rygorem nieważności, własnoręcznym podpisem.
W przypadku, gdy uzasadnione będzie jedynie odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej co do części oferty, pozostała jej część będzie składana zgodnie z ogólnymi zasadami. 

Projektowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy Pzp

Dotyczą art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 18, 18a ustawy o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw.

Ważne!

Zasadniczym celem tych zmian jest przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. – w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający – których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Proponowane rozwiązania prawno-legislacyjne dotyczą:

  • zwiększenia szansy na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zapewnienia lepszej szansy dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • zdywersyfikowania zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach oraz unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

Znowelizowany art. 15 ust. 1 pkt 1

W myśl art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy Pzp centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 Pzp, obowiązany jest od dnia 18 kwietnia 2017 r. do komuni-
kacji z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pod pojęciem komunikacji zamawiającego z wykonawcami rozumie się również składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy oświadczeń z art. 25a Pzp. 

Ważne!

W przypadku centralnego zamawiającego obowiązek używania podczas postępowania wyłącznie środków komunikacji elektronicznej odnosi się także do zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a więc o wartości poniżej progów unijnych. Od 18 kwietnia 2017 r. centralny zamawiający obowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Pzp zawartych w Dziale II, Rozdział 2a, Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.

Znowelizowany art. 15 ust. 1 pkt 2–3

Projektowany art. 15 ust. 1 pkt 2 zawiera datę 18 października 2018 r. i będzie odnosił się do zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Natomiast, projektowany art. 15 ust. 1 pkt 3 zawiera datę 1 stycznia 2020 r. i będzie się odnosił się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (tj. poniżej progów unijnych).
Zmiana przepisu art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Pzp jest możliwa w okresie jego vacatio legis, a więc najpóźniej z dniem 17 października 2018 r.

Znowelizowany art. 18

Obecny przepis art. 18 ustawy o zmianie ustawy Pzp zawiera regulację epizodyczną, która dotyczy m.in. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny, wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 paździer...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy