Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Elektronizacja wystartowała. Od 18 października 2018

0 104

W postępowaniach o wartości równej progom unijnym lub większej, wszczętych od 18 października 2018 r., obowiązuje pełna elektronizacja w komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Nie tylko oferta czy JEDZ, ale także oświadczenia i dokumenty przekazywane w tych postępowaniach muszą mieć formę elektroniczną.

Wymaga to z jednej strony uwzględnienia przez wykonawców nowych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zmienionych aktów wykonawczych do niej, z drugiej zaś strony – od zamawiającego odpowiedniego przygotowania dokumentacji postępowania i zmiany wieloletniego przyzwyczajenia „do papieru”.
W zakresie dotyczącym elektronizacji kluczowe znaczenie ma zmieniony od 18 października 2018 r. przepis art. 10a ust. 5 Pzp, który pozwala na to, aby nie wszystkie oświadczenia były sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jedynie oświadczenia z art. 25a Pzp, w tym JEDZ (z uwzględnieniem faktu, że w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oświadczenie w takiej formie będzie obowiązywało dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.). 
Z kolei art. 10a ust. 1 Pzp określa, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w postępowaniach o wartości równej progom unijnym lub większej, wszczętych od dnia 18 października 2018 r., zaczynają obok przepisów Pzp obowiązywać jednocześnie przepisy zmienionych „w ostatniej chwili” trzech rozporządzeń. 
Chodzi o zmiany w rozporządzeniach:

  1. Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U., poz. 1320, dalej: rozporządzenie o elektronizacji),
  2. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126, dalej: rozporządzenie o dokumentach),
  3. Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092, dalej: rozporządzenie w sprawie regulaminu odwołań).

Należy podkreślić, że środkiem komunikacji elektronicznej – na skutek zmiany od dnia 18 października 2018 r. definicji w art. 2 pkt 17 Pzp – nie jest już faks, a w związku z tym nie może być on wykorzystany do komunikacji przez żadną ze stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej. 

Poczta elektroniczna 

Obowiązujące od dnia 18 października 2018 r. zmiany rozporządzenia o elektronizacji wpływają w szczególności na zakres uprawnień oraz obowiązków zamawiającego. W § 3 ust. 2 rozporządzenia o elektronizacji zrezygnowano bowiem z określenia wymogów w stosunku do użycia środków komunikacji elektronicznej innych niż wymagane do przekazywania dokumentów elektronicznych wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia (tj. oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosku z art. 134c Pzp, oświadczenia z art. 25a Pzp, w tym JEDZ, prac konkursowych). Oznacza to, że w przypadku pozo-
stałych dokumentów, oświadczeń lub informacji nie jest wymagane zachowanie tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa przekazywania informacji. Ich przesłanie może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ogólnie dostępnych, np. poczty elektronicznej, jeżeli taką drogę dopuści zamawiający. 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp – dokonane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. formularza do komunikacji na e-PUAP w ramach miniportalu czy Portalu e-Usług) powinien przesłać żądane oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Zmiany w formie oświadczeń i dokumentów

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, wszczętych od 18 października 2018 r., zmianie uległa funkcjonująca od lat reguła – wynikająca z § 14 rozporządzenia o dokumentach – zgodnie z którą wszystkie oświadczenia wymienione w tym rozporządzeniu musiały być składane w oryginale, a tylko dokumenty inne niż oświadczenia można było przekazać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Obecnie zarówno dokumenty (np. informację z Krajowego Rejestru Karnego), jak i oświadczenia (np. oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty czy wykaz zamówień), o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, wykonawca może przekazać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Jeżeli zamawiający prowadzi postępowanie w pełni elektronicznie, oryginał oświadczenia lub dokumentu przybiera w związku z tym postać dokumentu elektronicznego, a kopia dokumentu lub oświadczenia, np. formę jego skanu, czyli elektronicznego odwzorowania oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej. 

Ważne!

Decyzja odnośnie do tego, czy wykonawca przekaże zamawiającemu oryginalny dokument elektroniczny czy też elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia, którego oryginał powstał w formie pisemnej, należy do wykonawcy, a nie do zamawiającego.

Powyższe zmiany w rozporządzeniu o dokumentach należy powiązać z przepisami § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia o elektronizacji (także w zmienionej wersji obowiązującej od dnia 18 października 2018 r.). Wynika z nich, że oryginał o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy