Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Gorąca linia

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Elektronizacja zamówień publicznych – teoria i praktyka

512

Przepisy polskiego prawa, w ślad za dyrektywami UE, jednak z ociąganiem i wyraźną niechęcią, wprowadziły podstawowy zakres obowiązkowej elektronizacji z dniem 18 października 2018 r. Zakres podstawowy, czyli taki, którego nie sposób było nie wdrożyć bez popadania w niezgodność z przepisami unijnymi.

Obejmuje on wyłącznie postępowania o wartościach powyżej progów unijnych wszczęte po wskazanej powyżej dacie. Elektronizacja pozostałych postępowań dla większości zamawiających nastąpi dopiero z początkiem 2020 r. Ale już teraz można się pokusić o analizę kilku kwestii dotyczących pierwszych doświadczeń w zakresie elektronizacji. 

Forma elektroniczna, czyli jaka?

Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Czym są środki komunikacji elektronicznej? Nie jest to każdy sposób komunikacji z zastosowaniem narzędzi elektronicznych, jednakże katalog jest dość szeroki. 

Ważne!

Prawo zamówień publicznych w art. 2 pkt 17 odsyła do definicji zawartej w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), która w art. 2 pkt 5 definiuje środki komunikacji elektronicznej jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej. 

Zgodnie z definicją komunikacja mogłaby się więc odbywać za pomocą zwykłej poczty elektronicznej, do czego nie potrzeba żadnych złożonych elektronicznych systemów wspomagających. Jednakże jest kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę.
Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ mają podwyższone wymogi techniczne. Muszą być bowiem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 Pzp), a sposób ich przekazywania powinien spełniać dodatkowe wymagania § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które umożliwiają: 

  1. identyfikację podmiotów przekazujących, ustalenie dokładnego czasu i daty przekazania tych dokumentów oraz rozliczalność innych działań podejmowanych przez podmioty przekazujące,
  2. ochronę przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia,
  3. możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia tych dokumentów wyłącznie osobom uprawnionym,
  4. możliwość udostępniania wyłącznie osobom uprawnionym całości lub części danych zawartych w dokumentach – podczas poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu,
  5. możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub próby naruszenia wymogów, o których mowa w pkt 2–4,
  6. możliwość usunięcia oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania. Zapewnienie powyższych, dodatkowych wymogów za pomocą zwykłej poczty elektronicznej jest w kilku przypadkach skrajnie utrudnione, a w niektórych całkowicie niemożliwe. Dlatego, o ile część czynności może być wykonywana za pomocą zwykł...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy