Elementy umowy konsorcjum

Temat numeru

Umowa konsorcjum nie jest stypizowanym rodzajem umowy. Nie została uregulowana ani w przepisach Prawa zamówień publicznych, ani w Kodeksie cywilnym, ani w innym akcie normatywnym. Dopuszczalność zawarcia umowy wynika z zasady swobody kontraktowania, stąd każda umowa będzie zawierała postanowienia dostosowane do okoliczności faktycznych i prawnych danego przedsięwzięcia.

Umowa spółki a umowa konsorcjum

Choć w literaturze i orzecznictwie wskazuje się na podobieństwo umowy konsorcjum do umowy spółki cywilnej – art. 860 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) – to różnice między ww. umowami są wyraźnie akcentowane. M. Stachowiak wskazuje, że: Istota konsorcjum wyraża się w zobowiązaniu uczestników do współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez podejmowanie oznaczonych w umowie działań. Tak rozumiane konsorcjum mieści się w modelu spółki prawa cywilnego. Kodeks cywilny wskazuje bowiem, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Konsorcjum stanowi jednak specyficzną spółkę prawa cywilnego. Osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego przez konsorcjantów z zasady nie przybiera formy wniesienia wkładów, co z kolei stanowi regułę w przypadku spółek cywilnych. W konsekwencji nie powstaje także wspólny majątek konsorcjantów, do którego powstania dochodzi w przypadku typowej spółki cywilnej. Przez zawarcie umowy konsorcjum uczestnicy nie tracą samodzielności prawnej i gospodarczej1

POLECAMY

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 października 2012 r. (sygn. akt: I ACa 460/12) podkreślono, że: […] nie każda umowa konsorcjum jest umową spółki cywilnej, ponieważ zasada swobody umów pozwala nadawać umowom zróżnicowane treści. Dlatego też, spośród umów klasyfikowanych lub nazywanych umową konsorcjum, tylko te są umowami spółki cywilnej, które w konkretnym przypadku wykazują cechy określone w art. 860 i n. k.c. Jako jedną z cech, która może odróżniać umowę konsorcjalną od typowej umowy spółki cywilnej, podaje się, że nie musi powstać, w ramach umowy konsorcjum, wspólny majątek konsorcjantów. […] Najistotniejszym zatem skutkiem braku majątku wspólnego uczestników umowy konsorcjum będzie także brak podstaw do odpowiedniego stosowania, do tego stosunku prawnego, konstrukcji majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej (art. 863 i art. 785 § 1 k.c.). 

Na różnice między umową konsorcjum a umową spółki cywilnej wskazywał również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2018 r. (sygn....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy