Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zamówienia na roboty budowlane

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Kiedy bez ograniczeń, kiedy w ograniczonym zakresie

0 179

W praktyce prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pojawia się problem dotyczący interpretacji zakresu uprawnień budowlanych uzyskanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie nie rozróżnia uprawnień bez ograniczeń od uprawnień w ograniczonym zakresie w rozumieniu obecnym. Sytuacja ta powoduje problemy w interpretowaniu przez zamawiających zakresów uprawnień, a co za tym idzie – niepewność związaną ze spełnieniem przez niektórych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

Samodzielne funkcje techniczne

Zamawiający w postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane (również w inżynierii kolejowej) wymagają wykazania się osobami mającymi pełnić funkcję kierownika budowy lub kierownika robót i posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń.

Zdarza się bowiem, że w tego typu postępowaniach wykonawcy wykazują się osobami, które dysponują uprawnieniami wydanymi na podstawie rozporządzenia z 1975 r., których zakres obejmuje przykładowo: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowli linii, węzłów i stacji kolejowych, peronów, ramp, typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Nie podlega dyskusji, że osoby te mogą pełnić samodzielną funkcję kierownika budowy i robót przy realizacji budowli linii, węzłów i stacji kolejowych, ramp, typowych przepustów i mostów – mieszczących się w pojęciu obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach technicznych.

Ważne!

Z uwagi na fakt, że wskazane wyżej uprawnienia nie zawierają stwierdzenia, iż są bez ograniczeń, a także że w stanie prawnym na dzień wydania uprawnień nie funkcjonowało pojęcie uprawnień bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, zamawiający nie są w stanie rozstrzygnąć, czy przedstawione uprawnienia odpowiadają wymaganiom, czy nie.

Rozróżnianie uprawnień

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności dokonać rozróżnienia zakresu uprawnień bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie w obecnym brzmieniu. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278), uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia (tj. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie), sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w § 14 ust. 5, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy