Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wspólnego

Jak udzielać zamówień

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

O ile w postępowaniu prowadzonym przez jednego zamawiającego realizacja dyspozycji tego przepisu nie powoduje właściwie żadnych wątpliwości interpretacyjnych, o tyle w zamówieniu wspólnym podanie ww. kwoty w sposób zabezpieczający interesy wszystkich zamawiających, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami prawa, może nastręczać pewnych trudności. 

POLECAMY

Kwota – razem czy osobno?

W myśl postanowień ustawy Pzp nie ma żadnych wątpliwości co do uprawnienia zamawiających do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania, co wprost ukonstytuowane zostało w art. 38 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający wspólnie odpowiadają za zgodność tego postępowania z ustawą Pzp, w tym również wtedy, gdy jeden zamawiający przygotowuje lub przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających. 

Mając to na uwadze w kontekście analizowanego problemu, zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wspólni zamawiający powinni udostępnić kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a mianowicie czy powinna to być kwota łączna, stanowiąca sumę wszystkich cząstkowych kwot, czy też każdy z zamawiających powinien podać kwotę przeznaczoną na swój zakres zamówienia wspólnego, a kwota łączna miałaby jedynie walor informacyjny. Powyższy problem ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Należy bowiem zauważyć, że ma to wręcz kluczowe znaczenie w sytuacji podawania jednej wspólnej kwoty, która co prawda nie przewyższa oferty najkorzystniejszej, ale cząstkowe (wewnętrzne) kw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy