Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

3 grudnia 2019

NR 180 (Grudzień 2019)

Legitymacja do złożenia odwołania

157

Zarzut braku legitymacji do złożenia odwołania przez wykonawcę jest jednym z podstawowych sporów między odwołującym a zamawiającym w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kancelaria Szołajski Legal Group reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą odwołującego, wobec którego zamawiający podniósł zarzut braku legitymacji (20 sierpnia 2019 r.), sygn. akt: KIO 1518/19. Zdaniem zamawiającego wykonawca nie miał prawa do złożenia odwołania z uwagi na to, że jego termin związania ofertą upłynął. 

Umocowanie prawne sporu

Spór między zamawiającym a wykonawcą wynika z art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem: środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Natomiast na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony.

Niejednolite orzecznictwo KIO

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Szołajski Legal Group zamawiający żądał odrzucenia odwołania bez jego merytorycznego rozpatrzenia. Powołał się przy tym na przepisy Pzp, które traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia przez odwołującego – czytamy w stanowisku składu orzekającego KIO w wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu, w każdym rozpatrywanym przypadku, zobowiązana jest do badania przesłanek wskazanych w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniesienia lub możliwości poniesienia szkody na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Są to przesłanki materialnoprawne, co oznacza, iż odwołanie w przypadku ich braku lub nieudowodnienia podlega oddaleniu z uwagi na brak legitymacji do jego wniesienia, niezależnie od zasadności podnoszonych w odwołaniu zarzutów (sygn. akt: KIO 2431/16; KIO 2436/16, LEX nr 2192487).

Przypomnijmy, że w opisywanej sprawie (sygn. akt: KIO 1518/19) termin związania ofertą dla odwołującego już upłynął. W odpowiedzi na odwołanie zamawiający przywołał szereg orzeczeń KIO popierających swoją tezę.

Zamawiający przytoczył m.in. wyrok KIO z dnia 28 lutego 2014 r. (sygn. akt: KIO 255/14), w którym KIO stwierdziła, że: odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie przysługiwało prawo wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez zamawiającego. Zgodnie z powołanym przepisem odwołanie przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. O ile w rozpoznawanym przypadku uznać należało, iż odwołujący miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, złożył bowiem ofertę w prowadzonym przez zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, to brak już było podstaw do przesądzenia, iż na dzień wniesienia odwołania mógłby on ponieść szkodę w wyniku potwierdzenia się podnoszonych przez niego zarzutów naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa. Ewentualne uwzględnienie wniesionego przez niego odwołania doprowadziłoby do unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a w konsekwencji czynności badania i oceny ofert, w wyniku której oferta złożona przez odwołującego nie mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż przerwany został stan związania nią odwołującego. Stąd też, wobec braku możliwości poniesienia przez odwołującego szkody, niemożliwe było uznanie, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, przysługiwało prawo wniesienia odwołania.

W kwestii legitymacji do złożenia odwołania przez wykonawcę, którego termin związania ofertą upłynął, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoław...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy