Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Możliwość podważenia realizowanych umów

0 365

W maju 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała przełomowy wyrok dotyczący podważenia realizowanych umów przez innych wykonawców. Jest to nowe spojrzenie na art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przełomowy wyrok w sprawie in-house

Ustawa – Prawo zamówień publicznych dokładnie określa, jakie warunki muszą być spełnione łącznie, aby zamawiający zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej – tzw. podmiotowi wewnętrznemu (najczęściej spółce komunalnej). Są one następujące:

POLECAMY

  • zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  • ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę,
  • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Dodatkowo, zgodnie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, wykonawca, któremu udzielono zamówienia in-house, nie może powierzyć podwykonawcy wykonania tej części zamówienia, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia.
W przełomowym wyroku z dnia 16 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygnaturze akt: KI...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy