Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

304

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

Okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

W szczególnych okolicznościach, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą. Do tego problemu odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, uchwale z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 43/13, uchwale z dnia 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14 oraz uchwale z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 64/13.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, że od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. (…) Zamawiający nie mógł się spodziewać, że nastąpi aż tyle tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na wezwania zamawiającego etc.).

W ocenie Izby fakt, że zamawiający podjęli decyzję o rozwiązaniu dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, że była to decyzja nieprzewidywalna, gdyż uzależniona była od nieprzewidywalnych przesłanek.

 W uchwale KIO/KD 13/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególną osobliwością. Z taką wyjątkową sytuacją zamawiający ma do czynienia, gdy wykonawca nie spełnia umówionego świadczenia, tak jak o tym stanowi art. 353 § 1 k.c. Podobnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 64/13.

Potwierdzenie zdolności kredytowej

Czy bank może przekazać informację o potencjalnej możliwości uzyskania przez wykonawcę kredytu w kwocie okre...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy