Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Dr; prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna, były wiceprezes UZP, współautor komentarzy do Pzp wydanych przez UZP i Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

12 Pytań, które wymagały odpowiedzi

Rok 2021 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia1. Jedno takie zdarzenie/klęska (niepotrzebne skreślić według własnego uznania), wystąpiło już 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej

Zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie – zmian ciąg dalszy

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – zaproponowano szereg zmian obowiązującego Prawa zamówień publicznych (de lege lata). Warto więc przeanalizować i ocenić postulaty (de lege ferenda) dotyczące zamówień publicznych.1

Czytaj więcej

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jako wadium

Gwarancja bankowa oraz ubezpieczeniowa to najbardziej powszechne formy składania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Częstotliwość ich wykorzystywania nie doprowadziła jednak, jak dotąd, do jednoznacznych konkluzji co do treści i formy gwarancji.

Czytaj więcej

Mam większy sentyment do Siennej

Z dr Włodzimierzem Dzierżanowskim - prezesem Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. rozmawia Elżbieta Cierlica

Czytaj więcej

Wsparcie grup marginalizowanych: Zatrudnianie niepełnosprawnych przy realizacji zamówień

Zarówno w polskich, jak i wspólnotowych przepisach o zamówieniach publicznych, poza celami zasadniczymi, jakimi są ochrona konkurencji i racjonalność wydatków publicznych, występują dodatkowe cele. Są to: stymulowanie rozwoju ekonomicznego, wyrównywanie różnic w rozwoju pomiędzy regionami, rozwój rynku pracy i zapewnianie odpowiednich standardów zatrudnienia, wsparcie grup marginalizowanych społecznie, ochrona środowiska, cele kulturalne.

Czytaj więcej

Stawka VAT dla świadczeń kompleksowych

Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego często borykają się z koniecznością ustalania właściwej stawki VAT, która powinna zostać wliczona w cenę oferty. Wymaga to znajomości przepisów ustawy o VAT oraz umiejętności ich interpretacji.

Czytaj więcej

W trybie z wolnej ręki

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. rozszerzyła katalog przesłanek udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki o przesłanki odnoszące się do zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej. Przepisy art. 67 ust. 1 pkt 12–15 wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 

Czytaj więcej

Podwykonawstwo w prawie i praktyce

Podwykonawca to podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo. Umowa ta, zdefiniowana w art. 2 pkt 9a Pzp, to umowa w formie pisemnej, odpłatna, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych również pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

Czytaj więcej