Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

22 sierpnia 2018

NR 151 (Kwiecień 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

257

Najważniejsze, kto zamawia

W związku ze scentralizowanym VAT-em od dnia 1 stycznia 2017 r. nabywcą paliw dla urzędu gminy, szkół, GOPS jest nasza gmina, a odbiorcą i płatnikiem – poszczególne jednostki organizacyjne. Czy w związku z tym gmina, szacując wartość zamówienia na zakup paliw, powinna dodać też wartość zakupionych paliw w jednostkach organizacyjnych?

Do tej pory zarówno w gminie, jak i w każdej z jednostek organizacyjnych, wartość zamówienia nie przekraczała 30 000 euro. Po zsumowaniu ww. zamówień z pewnością ich wartość będzie większa niż 30 000 euro. Czy w związku z tym do wartości zamówienia gminy należy dodać wartości zamówienia poszczególnych jednostek i ogłosić przetarg?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z art. 32 ust. 1 Pzp wynika, że podmiotem obowiązanym do ustalania wartości zamówienia, zgodnie z art. 32–35 Pzp, jest zamawiający.

Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówieniem publicznym jest natomiast umowa odpłatna, zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Do uznania umowy za zamówienie publiczne wystarczające jest zatem to, aby miała ona charakter odpłatny i została zawarta w formie pisemnej, nawet jeżeli jest to umowa na rzecz osoby trzeciej.

Ważne!

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia gmina będzie zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Pzp, to gmina będzie obowiązana ustalić wartość zamówienia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 41 pkt 1 Pzp odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje się nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego. Na podstawie art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W takim przypadku własna jednostka organizacyjna lub osoba trzecia działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Ustalanie wartości zamówienia jest natomiast czynnością związaną z przygotowaniem postępowania.

W przypadku wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

Ważne!

Przepis art. 32 ust. 5 Pzp nie odnosi się jednak do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 Pzp, które mają status zamawiających.

Wyodrębnioną jednostką organizacyjną zamawiającego posiadającą samodzielność finansową będzie podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną ze struktury organizacyjnej zamawiającego;
  • jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ma zdolność sądową w tym zakresie;
  • jest podatnikiem w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa;
  • ma prawo samodzielnego uchwalania planu finansowego lub wydatkowania środków na zadania realizowane przez nią wymienione przez akty wewnętrzne określające zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania zamawiającego (np. statut).

Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne polega na przypisaniu podmiotowi uznanemu za wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego, posiadającą samodzielność finansową, struktury organizacyjnej i określonych zadań, a także wyposażeniu jej w środki niezbędne do ich wykonywania. Może ono wynikać z norm prawa powszechnie obowiązującego (np. ustawy), a także aktów niemających charakteru powszechnie obowiązującego, określających organizację i funkcjonowanie wyodrębnionej jednostki (np. statut, regulamin organizacyjny).

Cechą samodzielności finansowej jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie samodzielności uchwalania planu finansowego oraz wydatkowania środków na zadania realizowane przez taką jednostkę. Przeznaczanie przez zam...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy