Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

22 sierpnia 2018

NR 151 (Kwiecień 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 98

Najważniejsze, kto zamawia

W związku ze scentralizowanym VAT-em od dnia 1 stycznia 2017 r. nabywcą paliw dla urzędu gminy, szkół, GOPS jest nasza gmina, a odbiorcą i płatnikiem – poszczególne jednostki organizacyjne. Czy w związku z tym gmina, szacując wartość zamówienia na zakup paliw, powinna dodać też wartość zakupionych paliw w jednostkach organizacyjnych?

Do tej pory zarówno w gminie, jak i w każdej z jednostek organizacyjnych, wartość zamówienia nie przekraczała 30 000 euro. Po zsumowaniu ww. zamówień z pewnością ich wartość będzie większa niż 30 000 euro. Czy w związku z tym do wartości zamówienia gminy należy dodać wartości zamówienia poszczególnych jednostek i ogłosić przetarg?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z art. 32 ust. 1 Pzp wynika, że podmiotem obowiązanym do ustalania wartości zamówienia, zgodnie z art. 32–35 Pzp, jest zamawiający.

Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówieniem publicznym jest natomiast umowa odpłatna, zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Do uznania umowy za zamówienie publiczne wystarczające jest zatem to, aby miała ona charakter odpłatny i została zawarta w formie pisemnej, nawet jeżeli jest to umowa na rzecz osoby trzeciej.

Ważne!

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia gmina będzie zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Pzp, to gmina będzie obowiązana ustalić wartość zamówienia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 41 pkt 1 Pzp odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje się nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego. Na podstawie art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W takim przypadku własna jednostka organizacyjna lub osoba trzecia działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Ustalanie wartości zamówienia jest natomiast czynnością związaną z przygotowaniem postępowania.

W przypadku wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy