Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki
Umowa wykonawców

264

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Umowa wykonawców

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

W przypadku gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Żaden przepis Pzp nie zezwala zamawiającemu na kształtowanie treści umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kształtowanie treści takiej umowy jest prawem wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie zamawiającego, który nie jest uprawniony go ingerowania w jej treść, przez narzucanie wykonawcom konkretnych treści, które w jego ocenie powinny być w umowie o współpracy zawarte.

Niedopuszczalne jest żądanie, aby umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywała np. termin jej obowiązywania, nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. Określenie podziału zadań do realizacji w umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być przesądzające o tym, jakie czynności i zadania będą faktycznie realizowane przez poszczególnych wykonawców. Umowa ta może bowiem podlegać jeszcze zmianom.

W przypadku starania się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest istotny podział zadań do realizacji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie, lecz sama wola tego wspólnego ubiegania się o zamówienie, a następnie wola jego realizacji oraz ustanowienie pełnomocnika takiego konsorcjum w postępowaniu.

Ustawową gwarancję prawidłowości realizacji zamówienia publicznego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stanowi solidarna odpowiedzialność każdego z tych wykonawców za prawidłowość wykonania zamówienia publicznego, wyrażona w art. 141 Pzp. Żądanie przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed wyborem najkorzystniejszej oferty jest również niedozwolone.

Unieważnienie postępowania

Czy zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy