Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Elektronizacja wystartowała: Dostęp wykonawców do dokumentów

391

Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych składanie ofert i innych dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a oferty, wnioski o dostęp do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia należy składać – pod rygorem nieważności – w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna:

Art. 10a [Komunikacja elektroniczna] 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (…) 
5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, będą korzystać zarówno z narzędzia miniPortal, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, jak i z platform komercyjnych. 

POLECAMY

Ważne!

Wspólną cechą wszystkich narzędzi elektronicznych jest to, że wykonawcy mają dostęp do treści ofert konkurencyjnych zaraz po otwarciu ich przez zamawiającego i na właściwej platformie.

Oznacza to, że nie będą musieli zwracać się do zamawiającego o udostępnienie treści ofert konkurencji, tylko sami będą mieli do niej dostęp. 

Pierwszy problem: 
Ustalenie momentu właściwego do wniesienia odwołania w zakresie utajnienia elementu oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wykonawcy od razu będą wiedzieć, czy w ofercie są fragmenty utajnione jako tajemnica przedsiębiorstwa, czy ich nie ma. Oznacza to, że powinni zwrócić się do zamawiającego z wnioskami o odtajnienie tych elementów, wskazując powody, dla których te elementy zostały bezzasadnie utajnione. W takim przypadku zamawiający powinien w sposób jednoznaczny wskazać, czy zamierza odtajnić zastrzeżone elementy, czy też utrzymać ich status jako tajemnicy przedsiębiorstwa. I od tego momentu wykonawcy powinni składać środki ochrony prawnej w tym zakresie.

Drugi problem:
Znacznie poważniejszy – związany jest z dostępem do treści wyjaśnień i dokumentów złożonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

O ile wszyscy wykonawcy będą mieli dostęp do treści ofert niemal automatycznie i w czasie podobnym do zamawiającego, to należy wskazać na problem wynikający z istnienia archaicznego przepisu – art. 96 ust. 3 Pzp – dotyczącego udostępniania protokołu postępowania wraz z załącznikami, a konkretnie – wprowadzającego barierę czasową dla udostępniania protokołu postępowania wykonawcom. 

Ważne!

Wielu zamawiających traktuje wyjaśnienia ofert oraz składane w następstwie wyjaśnienia dokumenty jako załączniki do protokołu i nie udostępnia ich wykonawcom w trakcie postępowania, wskazując na art. 96 ust. 3 Pzp jako barierę niepozwalającą im na udostępnianie dokumentacji.

W praktyce zamówień publicznych znakomita większość z nich prowadzona jest w tzw. procedurze odwróconej, w wyniku której zamawiający wzywa do dostarczenia dokumentów jedynie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Należy również wskazać, że w znakomitej większości postępowań zamawiający wymagają, aby w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) wykonawcy nie opisywali szczegółowo spełniania warunków udziału w postępowaniu, a jedynie oznaczali tzw. sekcję alfa. W konsekwencji – w znacznej części zamówień oferty wykonawców mają znaczenie jedynie sygnalizacyjne co do spełniania warunków oraz wskazania na punktację. Nie ma w nich żadnych dokumentów, które potwierdzałyby składane oświadczenia.

Ważne!

Punkt ciężkości, jeśli chodzi o istotne materiały składane w postępowaniu, przesunął się w stronę żądania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp od jednego wykonawcy – tj. od tego, którego of...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy