Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Grabarczyk Magdalena

Odformalizowanie procedury udzielania zamówień

Nowelizacja ustawy z 2016 r. wdrażająca do krajowego porządku prawnego dyrektywy: klasyczną 2014/24/UE, sektorową 2014/25/UE oraz koncesyjną 2014/23/UE postawiła przed Krajową Izbą Odwoławczą liczne wyzwania. Znacząca część dotychczasowego dorobku orzeczniczego Izby – co warto podkreślić – nie zdezaktualizowała się i dobrze służy wykładni nowych przepisów.

Trwałe i potwierdzone orzeczeniami sądów okręgowych jest – w orzecznictwie Izby – wypracowane rozumienie znaczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla oceny oferty wykonawcy czy ustalanie zasad rozkładu ciężaru dowodu tam, gdzie ustawa go nie reguluje wprost.

Istotnym dorobkiem orzeczniczym Izby jest podkreślenie znaczenia treści informacji o czynności zamawiającego dla zakresu przedmiotowego zarzutów wobec tej czynności.

Zawarty w art. 192 ust. 7 Pzp zakaz rozszerzania zarzutów odwołania oznacza, że odwołanie może być wnie...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 73% treści