Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

21 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Odformalizowanie procedury udzielania zamówień

0 691

(…) odwołanie może być wniesione jedynie wobec okoliczności faktycznych i prawnych wyraźnie wskazanych przez zamawiającego w informacji o danej czynności.

Nowelizacja ustawy z 2016 r. wdrażająca do krajowego porządku prawnego dyrektywy: klasyczną 2014/24/UE, sektorową 2014/25/UE oraz koncesyjną 2014/23/UE postawiła przed Krajową Izbą Odwoławczą liczne wyzwania. Znacząca część dotychczasowego dorobku orzeczniczego Izby – co warto podkreślić – nie zdezaktualizowała się i dobrze służy wykładni nowych przepisów.

POLECAMY

Trwałe i potwierdzone orzeczeniami sądów okręgowych jest – w orzecznictwie Izby – wypracowane rozumienie znaczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla oceny oferty wykonawcy czy ustalanie zasad rozkładu ciężaru dowodu tam, gdzie ustawa go nie reguluje wprost.

Istotnym dorobkiem orzeczniczym Izby jest podkreślenie znaczenia treści informacji o czynności zamawiającego dla zakresu przedmiotowego zarzutów wobec tej czynności.

Zawarty w art. 192 ust. 7 Pzp zakaz rozszerzania zarzutów odwołania oznacza, że odwołanie może być wniesione jedynie wobec okoliczności faktycznych i prawnych wyraźnie wskazanych przez zamawiającego w informacji o danej czynności.

Eksponowanym celem ustawodawstwa unijnego, przenoszonym nowelizacją z czerwca 2016 r. do przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, jest odformalizowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia możliwie najlepszych gwarancji prawidłowego wykonania zamówienia publicznego w przyszłości.

Odnajdziemy je w orzeczeniach Izby dotyczących m.in. w kwestii uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W odniesieniu do JEDZ orzecznictwo Izby wypracowało pogląd, że: uzupełniony JEDZ, niezależnie od daty, jaką jest opatrzony, potwierdza stan istniejący na dzień składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pogląd nadający szczególną doniosłość dacie wystawienia oświadczenia, wynikający z brzmienia poprzednio obowiązującego art. 26 ust. 3 Pzp, ustąpił w tym przypadku stanowisku, że przepis ustawy wskazuje datę aktualności JEDZ – jest nią data składania ofert lub wniosków.

Jednolite spojrzenie, przezwyciężające początkowe rozbieżności, wynika z orzeczeń Izby dotyczących dat wystawienia dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 1 Pzp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy