Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ludzie zamówień publicznych

11 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Zamówienia zdominowały moje życie

0 208

Od wielu lat publikujemy ich artykuły na łamach „Monitora Zamówień Publicznych” lub korzystamy z przygotowanego przez nich warsztatu pracy. Najmniej wiemy o autorach, dlatego wprowadziliśmy nowy cykl artykułów – wywiadów, w których rozmawiać będziemy z ludźmi zamówień publicznych o ich zawodowej pasji.

MZP: Znamy się blisko ćwierć wieku, a zaglądając przed naszą rozmową na stronę internetową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dopiero uświadomiłam sobie, ile Ty już w swoim zawodzie osiągnęłaś: członek założyciel OSKZP, przewodnicząca zarządu OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, biegły sądowy ds. zamówień publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej, reprezentant strony pozarządowej na posiedzeniach podkomisji sejmowych ds. zmian ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych, były trener i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i robót budowlanych, doradca i praktyk. Czy masz jeszcze trochę czasu na życie prywatne?

Ewa Wiktorowska: Nie zapominaj, proszę, że jestem też przewodniczącą kapituły „Kryształy Przetargów Publicznych” – nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych, członkiem rady programowej miesięczników ds. zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” (wydawnictwo Presscom) oraz „Zamówienia Publiczne Doradca” (wydawnictwo Publicus) i autorem od wielu lat współpracującym z „Monitorem Zamówień Publicznych” (Forum Media Polska).

Rzeczywiście, muszę się zgodzić, że zamówienia publiczne zdominowały moje życie zawodowe i prywatne. Nawet przyjaciół mam z kręgu zamówień, choćby członków OSKZP. Na szczęście udało mi się zachować przyjaźń kilku osób spoza tego kręgu, z czasów liceum i studiów. Ale to chyba normalne w każdej pracy, która z czasem staje się naszą pasją. Stąd pewnie moja aktywność na różnych forach ekspertów, działania na rzecz ujednolicenia i poprawienia przepisów, działalność edukacyjna – szkolenia i artykuły przybliżające i wyjaśniające trudne zagadnienia, których w ustawie – Prawo zamówień publicznych nie brakuje.

MZP: Często korzystam z komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych, który napisałaś wspólnie z Ireną Skubiszak-Kalinowską. Twoja część dotyczy…

EW: …komunikacji elektronicznej, przygotowania postępowania o zmówienie publiczne, tj. opisu przedmiotu zamówienia, szacowania jego wartości, umów w sprawie zamówień publicznych i ich zmian. 

Inne tematy to komentarze wybranych trybów udzielania zamówień, takich jak negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Ale też takich szczególnych instrumentów udzielania zamówień jak coraz popularniejsze umowy ramowe, dynamiczny system zakupów. Spróbowałam też skomentować zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa. Omówiłam również takie tematy jak usługi społeczne, zadania Prezesa UZP, Rady Zamówień Publicznych (co przydało się, gdy byłam jej członkiem), kontrole i kary za nieprzestrzeganie przepisów. 

Komentarz był trzykrotnie, w okresie ostatnich dwóch lat, aktualizowany, co wskazuje na dynamikę zmian w systemie i będzie wymagał napisania na nowo w 2020 r., gdy wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Część przepisów zostanie utrzymana, ale nowa systematyka ustawy, wydzielenie zamówień o wartościach do progów unijnych, nowe rozwiązania dla usług społecznych, zmiany w podstawach wykluczenia, postępowania koncyliacyjne przed Krajową Izbą Odwoławczą to niektóre z powodów wymagające przenalizowania i skomentowania. 

MZP: Publikacji masz znacznie więcej, mogłybyśmy to jakoś uporządkować.

EW: Po pierwsze mam publikacje z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego w miesięcznikach: „Przetargi Publiczne”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Bezpieczne Drogi”, „Zamawiający” i kwartalnikach: „Buduj z Głową” Athenasoft, zeszytach „Wacetob” (ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych). Jestem też redaktorem naukowym dzieła zbiorowego „Lex Navigator Prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne” – Wolters.

Po drugie mam publikacje książkowe:
Komentarz do wzorcowych dokumentów przetargowych dla dostaw, usług i robót budowlanych na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 (jestem współautorem);
Roboty budowlane. Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Wrocław 2007;
Poradnik dla oferentów na CD, współautor: Urszula Lisiecka, Poznań 2010;
Zapytanie o cenę. Tryby udzielania zamówień publicznych, Wrocław 2008;
Najczęściej wprowadzane zmiany w umowach, współautor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Wrocław 2010;
Zamówienia publiczne na roboty budowlane, współautorzy: Dorota Grochalska, Zbigniew Leszczyński, Wrocław 2010;
Krótki przewodnik po partnerstwie publiczno-prywatnym, współautor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Wrocław 2012;
Zamówienia dodatkowe, uzupełniające i zamienne w robotach budowlanych, Wrocław 2013;
Komentarz do Prawa zamówień publicznych, współautor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Wolters Kluwer S.A. 2017;
Krótki komentarz – jednolity europejski dokument zamówienia w orzecznictwie KIO, współautor Adam Wiktorowski, Wrocław 2018.

Ważne opracowania to także: 
Analiza rozwiązań przyjętych w polskich przepisach dotyczących zamówień publicznych w kontekście programu PHARE i ZPORR (2005) przygotowana na zlecenie ECOTEC Research & Consulting Ltd. Występuję jako współautor – ekspert krótkoterminowy.
Opinie nt. zmian w umowach o zamówienie publiczne. Kwalifikacje robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających. Opracowanie tabel kwalifikacji robót spełniające wytyczne kwalifikowalności wydatków i przepisów Prawa zamówień publicznych, realizowanych na podstawie „czerwonego” i „żółtego” FIDIC-a w ramach kontraktów dofinansowanych ze środków POiŚ (instytucja wdrażająca Centrum Unijnych Projektów Transportowych), opracowanie wstępu wprowadzającego do ww. opracowania; opracowanie pt. Przegląd i analiza problematyki rażąco niskiej ceny – w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i nadzór inwestorski, w tym badanie przepisów krajowych i unijnych na potrzeby wzbogacenia wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Publikacje przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Współautorka raportu z realizacji umowy nr 299/2006/NFK na opracowanie dokumentów stanowiących wytyczne do wprowadzenia uproszczonych Przejściowych Świadectw Płatności dla inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych według warunków kontraktów Międzynarodowych FIDIC, finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz przeprowadzenie konsultacji i weryfikacji opracowywanych przez NFOŚiGW wzorów podstawowych dokumentów. Opracowanie przygotowane na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorzy opracowania: Ewa Wiktorowska, Krzysztof Cal, Jacek Ziembicki, Rafał Bałdys.

MZP: Na rynku zamówień publicznych od pewnego czasu dość intensywnie działa prawnik o identycznie brzmiącym nazwisku. Zauważyłam, że był też współautorem jednej z Twoich publikacji. Who is who? 

EW: Zgadza się, masz zapewne na myśli mojego syna Adama. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W gronie znajomych żartujemy, że jest „dziedzicznie obciążony zamówieniami publicznym”. Ale ma własne osiągnięcia, jest ekspertem z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nabytym m.in. w Biurze Zamówień Publicznych w Agencji Rządowej zajmującej się zarządzaniem funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Był odpowiedzialny za formalnoprawną stronę udziału Sekcji Polskiej w Wystawie Międzynarodowej EXPO 2008 w Saragossie. Jest ekspertem ds. zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych (m.in. NFOSiGW) i ze środków UE. Jest również ekspertem w zakresie komunikacji elektronicznej, wie, jak powinny działać portale umożliwiające składanie elektronicznych wniosków i ofert. Jest trenerem w zakresie zamówień publicznych, pełnomocnikiem stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autorem wielu opinii w zakresie stosowania przepisów Pzp itd. Przedstawi się sam, jak zaprosisz go kiedyś do „Ludzi zamówień publicznych”.

MZP: Okazuje się, że zamówienia publiczne to „choroba zakaźna”. Odczuwam to również na własnej skórze, bo gdziekolwiek się pojawię, to spotykam zagorzałych dyskutantów o ustawie Pzp. Ciebie też to spotyka?

EW: Jak widzisz, i w rodzinie, i w pracy. Jako trener i uczestnik spotkań z praktykami zamówień publicznych na szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych i wreszcie seminariach OSKZP rozmawiam nieustannie o zamówieniach publicznych, problemach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o interpretacjach przepisów. Dostaję często nawet po standardowych godzinach pracy dziesiątki pytań związanych z konkretnymi casusami. Najczęstsze pytanie – jak rozwiązać problemy, nie naruszając przepisów Pzp. 

MZP: Skoro oczekują od nas nieustannej dyskusji o Pzp osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, nie możemy ich zawieść. Jakie – Twoim zdaniem – są dziś najgorętsze tematy w zamówieniach publicznych?
EW: Elektronizacja i korzystanie z portali komunikacyjnych z wykonawcami, stosowanie podpisów elektronicznych, składanie ofert w postaci elektronicznej jako temat nr 1 w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.
I od wielu lat – sporządzanie umów w sprawie zamówień publicznych, zmiany umów, kl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy