Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

31 października 2018

NR 146 (Listopad 2016)

Konstrukcja SWIZ (2)

0 137

Podstawowy dokument w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w zasadzie po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pozostał w swojej konstrukcji niezmieniony. Zmieniły się natomiast niektóre przepisy dotyczące treści poszczególnych zapisów zawartych w SIWZ. W poprzednim numerze „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiliśmy pierwszą część informacji dotyczących SIWZ po nowelizacji. Kontynuujemy więc temat.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Wszelkie nowe regulacje w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz przez innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r. Do tego czasu wytyczne, w jaki sposób powinna zostać przygotowana oferta, nie muszą podlegać drastycznym zmianom. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o zmianie ustawy Pzp – w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych 
 i niezakończonych przed dniem (stosownie) 18 października 2018 r. lub przed dniem 18 kwietnia 2017 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U., poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z 2015 r., poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 147 i 615), a oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym wery- fikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.


Zamawiający może opisać: procedurę zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (art. 84 ust. 1 Pzp), wymagania formalne dotyczące sposobu zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania oferty, a także sugestie dotyczące sposobu sporządzenia ofert przez wykonawców, tj. numerowanie stron, sposób wydzielenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zasadą jest, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu (art. 82 ust. 1 Pzp). Wyjątek stanowi dopuszczenie lub wymaganie przez zamawiającego, by wykonawcy złożyli oferty wariantowe. Zamawiający, który przewiduje możliwość lub obowiązek złożenia ofert wariantowych, przewiduje w SIWZ minimalne wymagania, które owe oferty muszą spełniać.

Opis sposobu  przygotowywania ofert
Wymagania dotyczące wadium Zamawiający obligatoryjnie żąda wniesienia wadium, jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej (unijnej). W procedurze uproszczonej (krajowej) decyzja należy do zamawiającego. Nowelizacja nie przewiduje żadnych istotnych zmian w zakresie instytucji wadium, 
 w tym żądania wadium, zwrotu czy zatrzymania wadium.
Termin związania ofertą Zgodnie z art. 85 Pzp wynosi on maksymalnie 30, 60 lub 90 dni i jest uzależniony od wartości przedmiotu zamówienia. Istnieje możliwość wydłużenia terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni. O długości terminu decyduje zamawiający, który jest zobowiązany ustalić termin nie dłuższy, niż wynika to z ustawowych wartości granicznych.
Opis sposobu obliczenia ceny Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp zamawiający może dokonać wyboru obligato- ryjnego kryterium oceny ofert spośród ceny i kosztu. W związku z powyż- szym niezależnie od nazewnictwa zamawiający, którzy deklarują wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium kosztu, powinni opisać sposób jego obliczenia albo wskazać dane, które mają zostać uwzględnione przy określeniu kosztu.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Otwarcie ofert jest nadal jawne, podczas otwarcia zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający nie jest zobowiązany do podania kosztu ani danych podanych przez wykonawcę, które posłużą do obliczenia kosztów cyklu życia, jeżeli zamawiający postanowił oceniać nie cenę, ale koszt.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp zamawiający jest zobligowany do zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – niezwłocznie po otwarciu ofert.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Kryteriami oceny ofert będzie cena lub koszt oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 91 ust. 2c Pzp związek kryterium z przedmiotem zamówienia następuje wówczas, gdy dotyczy świadczeń, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia we wszystkich aspektach oraz na każdym etapie ich cyklu życia, nawet jeśli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane do stosowania kryterium ceny lub kosztu o wadze nieprzekraczającej 60%. Istnieje możliwość stosowania kryterium ceny o wadze wyższej niż 60%, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki 
 (art. 91 ust. 2a Pzp):
–  zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
–  wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zost...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy