Dołącz do czytelników
Brak wyników

Interpretacje Pzp w orzecznictwie KIO

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Odwołanie w postępowaniu na usługi społeczne

0 52

Ustawą nowelizującą wyodrębniono w dziale III rozdziale 6 Pzp szczególną kategorię zamówień w postaci zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Regulacja ta stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 74–76 dyrektywy klasycznej oraz art. 91–93 dyrektywy sektorowej.

Przedmiotem zamówienia w procedurze objętej tymi przepisami mogą być jedynie usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy klasycznej oraz w załączniku XVII do dyrektywy sektorowej, o czym stanowi art. 138h Pzp. 

Uregulowania dotyczące usług społecznych

W powołanych przepisach przewidziano specjalną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, jeżeli ich wartość jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro lub przekracza ją (w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) lub 1 000 000 euro (w przypadku zamówień sektorowych). 
W procedurze udzielania tych zamówień zgodnie z art. 138k–138m Pzp zastosowanie znajdują zasady równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, przepisy art. 17 i 18 Pzp, działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 i działu VI. Odpowiednie odpowiednie zastosowanie znajdują także przepisy art. 22–22d, art. 24, art. 29–30b, art. 32–35 i art. 93 Pzp.
W odniesieniu do usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty wskazane w art. 138g ust. 1 Pzp, ustawodawca dał zamawiającym możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez danego zamawiającego procedurą spełniającą minimalne wymogi określone 
w art. 138o ust. 2–4 Pzp. 
Przepisy te zobowiązują zamawiających do udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP – na stronie internetowej, ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert. 
Przepis art. 138o ust. 4 Pzp zobowiązuje zamawiającego po udzieleniu zamówienia do niezwłocznego zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma strony podmiotowej – na stronie internetowej, informacji o udzieleniu zamówienia z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający zobowiązany został do niezwłocznego zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie takiej ma strony – na stronie internetowej, informacji o nieudzieleniu zamówienia. 
Na tle opisanego powyżej odrębnego sposobu uregulowania dwóch grup usług społecznych wątpliwości uczestników procesu udzielania zamówień publicznych wzbudziła możliwość wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 138g ust. 1 Pzp. 

Interpretacja KIO 

Krajowa Izba Odwoławcza, mając na uwadze omówione przepisy Pzp, stanęła na stanowisku, że dyspozycja art. 138o Pzp daje wytyczne co do zasad prowadzenia tego typu po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy