Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

16 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Zamówienia na usługi społeczne

0 141

Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła nowe zasady udzielania zamówień publicznych – na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Usługi społeczne zastąpiły tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. 

Problematyka udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi została uregulowana w dziale III w rozdziale 6 Pzp (art. 138g–138t), z tym że przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Sposób udzielania zamówień

W przypadku zamówień na usługi społeczne, których wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp (750 000 euro dla zamówień innych niż sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych) stosuje się przepis art. 138o ust. 1 Pzp. Postępowanie o zamówienie powinno być przeprowadzone w sposób określony w art. 138o ust. 2–4 Pzp.

Ważne!

Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, stosuje własną procedurę, z uwzględnieniem art. 138o ust. 2–4 Pzp.

Podczas udzielania zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub większej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp zamawiający może stosować procedury, wzorując się na trybach:

  • przetargu nieograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy),
  • przetargu ograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert);
  • negocjacji z ogłoszeniem (wstępna kwalifikacja wykonawców, oferty wstępne, negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do składania ofert);
  • dialogu technicznego (wstępna kwalifikacja wykonawców, prowadzenie dialogu w celu porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców i wyboru rozwiązań lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby, zaproszenie do składania ofert).

Stosowanie procedury opartej na postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie oznacza,że zamówienie udzielane będzie w tym trybie. Analogicznie w przypadku stosowania procedur właściwych dla pozostałych trybów.

Ważne!

W postępowaniu zgodnym z art. 138o Pzp zamawiający może posiłkować się instytucjami Pzp, takimi jak warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania. Nie oznacza to jednak, że wykonawca będzie mógł wnieść odwołanie na określenie warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty, opis przedmiotu zamówienia lub wybór najkorzystniejszej oferty.

Na zakres informacji zawieranych w ogłoszeniu o zamówieniu będzie wpływał sposób określenia przez zamawiającego procedury, o której mowa w art. 138o Pzp.

W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy nie ma podstaw wykluczenia, zamawiający może posiłkować się dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp.

Zamawiający może również w sposób odmienny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp określić wymagania wobec dokumentów dotyczących wykonawcy lub innych podmiotów, jeżeli dopuści poleganie wykonawcy na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów.

Zamawiający może przewidzieć możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Na podstawie art. 138o ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany udzielać zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Ustawodawca nie wyjaśnia wprost, na czym miałoby polegać udzielanie zamówienia w przedstawiony powyżej sposób. Nie ulega jednak wątpliwości, że zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, powinien mieć na względzie zasady udzielania zamówień publicznych określone w przepisach Pzp. 

Naturalną konsekwencją udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący będzie udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu.

Udzielanie zamówienia w sposób przejrzysty

Oznacza prowadzenie postępowania w sposób jawny. Do jawności postępowania odnoszą się przepisy art. 138o ust. 3 i 4 Pzp dotyczące upublicznienia informacji o postępowaniu oraz jego wyniku. Na podstawie art. 138o ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP – na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia. To znaczy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz przeprowadzenia postępowania.

W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy nie ma podstaw wykluczenia, zamawiający może posiłkować się dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp.

Do informacji takich należy zaliczyć m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, termin wykonania zamówienia, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, opis sposobu przygotow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy