Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

16 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Zamówienia na usługi społeczne

469

Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła nowe zasady udzielania zamówień publicznych – na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Usługi społeczne zastąpiły tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. 

Problematyka udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi została uregulowana w dziale III w rozdziale 6 Pzp (art. 138g–138t), z tym że przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Sposób udzielania zamówień

W przypadku zamówień na usługi społeczne, których wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp (750 000 euro dla zamówień innych niż sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych) stosuje się przepis art. 138o ust. 1 Pzp. Postępowanie o zamówienie powinno być przeprowadzone w sposób określony w art. 138o ust. 2–4 Pzp.

Ważne!

Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, stosuje własną procedurę, z uwzględnieniem art. 138o ust. 2–4 Pzp.

Podczas udzielania zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub większej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp zamawiający może stosować procedury, wzorując się na trybach:

  • przetargu nieograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy),
  • przetargu ograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert);
  • negocjacji z ogłoszeniem (wstępna kwalifikacja wykonawców, oferty wstępne, negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do składania ofert);
  • dialogu technicznego (wstępna kwalifikacja wykonawców, prowadzenie dialogu w celu porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców i wyboru rozwiązań lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby, zaproszenie do składania ofert).

Stosowanie procedury opartej na postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie oznacza,że zamówienie udzielane będzie w tym trybie. Analogicznie w przypadku stosowania procedur właściwych dla pozostałych trybów.

Ważne!

W postępowaniu zgodnym z art. 138o Pzp zamawiający może posiłkować się instytucjami Pzp, takimi jak warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania. Nie oznacza to jednak, że wykonawca będzie mógł wnieść odwołanie na określenie warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty, opis przedmiotu zamówienia lub wybór najkorzystniejszej oferty.

Na zakres informacji zawieranych w ogłoszeniu o zamówieniu będzie wpływał sposób określenia przez zamawiającego procedury, o której mowa w art. 138o Pzp.

W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy nie ma podstaw wykluczenia, zamawiający może posiłkować się dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp.

Zamawiający może również w sposób odmienny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp określić wymagania wobec dokumentów dotyczących wykonawcy lub innych podmiotów, jeżeli dopuści poleganie wykonawcy na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów.

Zamawiający może przewidzieć możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Na podstawie art. 138o ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany udzielać zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Ustawodawca nie wyjaśnia wprost, na czym miałoby polegać udzielanie zamówienia w przedstawiony powyżej sposób. Nie ulega jednak wątpliwości, że zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, powinien mieć na względzie zasady udzielania zamówień publicznych określone w przepisach Pzp. 

Naturalną konsekwencją udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący będzie udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu.

Udzielanie zamówienia w sposób przejrzysty

Oznacza prowadzenie postępowania w sposób jawny. Do jawności postępowania odnoszą się przepisy art. 138o ust. 3 i 4 Pzp dotyczące upublicznienia informacji o postępowaniu oraz jego wyniku. Na podstawie art. 138o ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP – na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia. To znaczy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz przeprowadzenia postępowania.

W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy nie ma podstaw wykluczenia, zamawiający może posiłkować się dokumentami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp.

Do informacji takich należy zaliczyć m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, termin wykonania zamówienia, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, opis sposobu przygotowywania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Ważne!

Informacje niezbędne z uwagi na okoliczności udzielenia zamówienia zamawiający może podać wyłącznie w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie, o której mowa w art. 138o ust. 3 Pzp.

Zamawiający może również, wzorując się na trybie przetargu nieograniczonego, część informacji niezbędnych – z uwagi na okoliczności udzielenia zamówienia – zamieścić na stronie, o której mowa w art. 138o ust. 3 Pzp, a część w odrębnym dokumencie (np. instrukcji dla wykonawców).

Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, powinien mieć na względzie zasady udzielania zamówień publicznych określone w przepisach Pzp.

Informacje zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu powinny umożliwić zainteresowanym wykonawcom podjęcie decyzji o ubieganie się o udzielenie zamówienia i nie mogą być sprzeczne z informacjami zamieszczonymi w innym dokumencie (np. instrukcji dla wykonawców). Należy do nich zaliczyć m.in. nazwę (firmę) i adres zamawiającego, adres strony internetowej, na której zamieszczony będzie odrębny dokument (np. instrukcja dla wykonawców), określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, termin wykonania zamówienia, kryteria oceny ofert i ich znaczenie, termin i miejsce składania ofert oraz adres, na który oferty muszą zostać wysłane, a także język lub języki, w jakich muszą być sporządzone, termin związania ofertą.

Ważne!

Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, zamieszcza o tym informacje w ogłoszeniu o zamówieniu, określa warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, podaje wykaz oświadczeń lub dokumentów, które mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, i przedstawia informację na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz inne istotne informacje.

Możliwość złożenia oferty częściowej może wystąpić w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest podzielny. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu maksymalną liczbę części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy, wskazując obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie.

Upublicznienie treści zapytań

Udzielanie zamówienia w sposób przejrzysty to również upublicznienie treści zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmian dotyczących informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu lub innym dokumencie, a także udostępnienie dokumentacji postępowania na zasadach określonych w postępowaniu (np. udostępnienie ofert od chwili ich otwarcia, a wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) oraz w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Uzasadnione jest określenie w warunkach zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., w tym określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, a także rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy