Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainie

0 458

Wielokrotnie się zdarza, że wykonawcy korzystają bezpośrednio z usług dostawców mających siedzibę w Chinach. Dość często bezpośrednim dostawcą wykonawcy jest spółka z Unii Europejskiej, ale jej dostawcą lub producentem jest podmiot z Chin.

W ostatnim czasie wykonawcy coraz częściej spotykają się z problemami dotyczącymi sposobu udzielenia wyjaśnień i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniającego treść rozporządzenia Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014, dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: URos).
W związku z tym w ostatnim czasie wykonawca zwrócił się do zamawiającego z następującymi wątpliwościami wymagającymi wyjaśnienia, a mianowicie:

POLECAMY

 1. Czy dostawca z Chin podlega zakazowi, o którym mowa w rozporządzeniu Unii Europejskiej i ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego?
 2. Jak ma wyglądać oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców/dostawców i szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę?
 3. Czy istnieje możliwość bazowania na wyjaśnieniach do SWZ z innego postępowania, a to w zakresie braku konieczności podania danych dostawcy na etapie składania ofert / przed zawarciem umowy?

Powyższe problemy nie są odosobnione, dlatego z uzasadnionych przyczyn warto wyjaśnić podniesione wątpliwości. 

 1. Czy podmiot z Chin podlega rozporządzeniu Unii Europejskiej i ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego?

Zgodnie z art. 7 URos:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
  a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy