Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Pierwsze pytanie prejudycjalne

357

Izba, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 r., skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w zakresie wykładni przepisów wspólnotowych.

Z problemów orzeczniczych, z jakimi przyszło zmierzyć się Krajowej Izbie Odwoławczej w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Izby (w latach 2010–2013), nasuwają się co najmniej dwa.

Pierwszy to kwalifikacja nieprawidłowej stawki VAT przyjętej do obliczenia ceny brutto jako błędu w obliczeniu ceny, skutkującego jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, który – pomimo obowiązywania w niezmienionym brzmieniu od 2008 r. – pojawił się dopiero w roku 2010.

Problem został dostrzeżony przez Sąd Okręgowy w Koninie, który skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, a jego rozwiązanie przyniosło stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w dwóch uchwałach z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt: III CZP 52/11 oraz III CZP 53/11).

Sąd Najwyższy przesądził, że nieprawidłowości obliczenia ceny z uwzględnieniem właściwej stawki VAT prowadzą do błędu w obliczeniu ceny oraz odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, poprzedzonego kontrolą zamawiającego w zakresie ewentualnej konieczności jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Drugi związany był z wprowadzeniem w 2011 r. nowej przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Artykuł 24 ust. 1 pkt 1a Pzp stanowić miał receptę na problem z wykonawcami, z którymi zamawiający rozwiązał umowę, a których udział w postępowaniu na dokończenie przerwanej inwestycji pozwalał na uzyskanie zamówienia, którego uprzednio nie wykonali zgodnie z umową.

W pierwszej sprawie odwoławczej, w której postawiono zarzut związany z naruszeniem tego artykułu, Izba, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt: KIO 1629/11, KIO 1643/11, skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w zakresie wykładni przepisów  wspólnotowych. W wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. (C-465/11) stwierdził on, iż art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d dyrektyw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy